Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ПОСВІДЧЕННЯ ЗАПОВІТІВ

Нотаріус посвідчує заповіти дієздатних фізичних осіб,  у тому числі подружжя,  які  складені  відповідно  до  вимог  статей 1233-1257 Цивільного кодексу України та особисто подані нотаріусу.

Посвідчення заповіту через представників не допускається.

Заповіт  має  бути  складений  у  письмовій  формі,  із зазначенням  місця  і  часу  складення  заповіту,  дати  та  місця народження  заповідача та підписаний особисто заповідачем.

Нотаріус посвідчує   заповіт,   який   написаний  заповідачем власноручно або за допомогою загальноприйнятих технічних засобів.

Нотаріус може на прохання особи записати заповіт  з  її  слів власноручно  або за допомогою загальноприйнятих технічних засобів. У цьому разі заповіт має  бути  вголос  прочитаний  заповідачем  і підписаний ним, про що зазначається ним перед його підписом.

Якщо заповідач  унаслідок  фізичної  вади,  хвороби   або   з будь-яких інших  причин не може власноручно підписати заповіт,  за дорученням заповідача він  може  бути  підписаний  іншою  фізичною особою за правилами, викладеними в пункті 16 цієї Інструкції.

Фізична особа, на користь якої заповідається майно, не вправі підписувати заповіт за заповідача.

На   бажання   заповідача,  а  також  у  випадках,  якщо заповідач через  фізичні  вади  не  може  сам  прочитати  заповіт, посвідчення заповіту має відбуватись при свідках.

Присутність не менш як двох свідків при посвідченні  заповіту є обов'язковою.

Свідками можуть бути особи з повною  цивільною  дієздатністю. Свідками не можуть бути:

нотаріус;

особи, на користь яких складено заповіт;

члени сім'ї та близькі родичі спадкоємців за заповітом;

особи, які не можуть прочитати або підписати заповіт.

Текст заповіту має містити відомості  про  особу  свідків,  а саме:  прізвище, ім'я, по батькові кожного з них, дату народження, місце проживання,  реквізити  паспорта  чи  іншого  документа,  на підставі якого було встановлено особу свідка.

Свідки, при яких посвідчено заповіт, зачитують його вголос та ставлять свої підписи на ньому.

При  посвідченні  заповіту від заповідача не вимагається подання  доказів,  які  підтверджують  його  право  на  майно,  що заповідається.

Нотаріус перевіряє,  чи не містить заповіт розпоряджень, що суперечать чинному законодавству.

За заповітом  майно  може бути заповідане тільки у власність. Проте заповідач може покласти на спадкоємця,  до якого переходить, зокрема,  житловий  будинок,  квартира або інше рухоме чи нерухоме майно,  зобов'язання надати іншій  особі  право  користування  цим майном   або  певною  його  частиною.  Заповідач  може  обумовити виникнення права на спадщину в особи,  яка призначена у  заповіті, наявністю  певної умови,  як пов'язаної,  так і не пов'язаної з її поведінкою (наявність  інших  спадкоємців,  проживання  у  певному місці, народження дитини, здобуття освіти тощо).

Умова, визначена  у  заповіті,   є   нікчемною,   якщо   вона суперечить закону або моральним засадам суспільства.

До заповіту  може  бути  включено  розпорядження  немайнового характеру    (наприклад,    розпорядження   особистими   паперами, визначення місця і форми здійснення ритуалу поховання  заповідача, бажання   призначити   опіку  над  неповнолітнім,  виконання  дій, спрямованих на здійснення певної суспільно корисної мети тощо).

Заповіт  має  бути  складений  так,  щоб   розпорядження заповідача   не   викликало  незрозумілостей  чи  суперечок  після відкриття спадщини.

Нотаріус при  посвідченні  заповіту  зобов'язаний  роз'яснити заповідачу зміст статті 1241 Цивільного кодексу України про право  на  обов'язкову частку у спадщині та зміст статті 1307 Цивільного кодексу України щодо нікчемності заповіту на майно, яке є предметом спадкового договору.

Нотаріуси     посвідчують    секретні    заповіти,    не ознайомлюючись з їх змістом.

Нотаріус повинен  роз'яснювати заповідачу,  що текст заповіту має бути викладений таким чином,  щоб розпорядження заповідача  не викликало неясностей чи суперечок після відкриття спадщини.

Секретний заповіт подається нотаріусу особою, що його склала, у  заклеєному  конверті.  На  конверті  має  бути особистий підпис заповідача.  Якщо підпис на конверті проставлений заповідачем не в присутності нотаріуса,  заповідач повинен особисто підтвердити, що підпис на конверті зроблений ним.

Нотаріус ставить  на конверті,  у якому знаходиться секретний заповіт,  посвідчувальний напис про посвідчення  та  прийняття  на зберігання   секретного  заповіту,  скріплює  його  печаткою  і  в присутності заповідача поміщає його в інший конверт  та  опечатує. На   конверті  зазначаються  прізвище,  ім'я,  по  батькові,  дата народження  заповідача  і  дата  прийняття на  зберігання   цього заповіту.

Про прийняття секретного заповіту на зберігання нотаріус може видати заповідачу за його бажанням відповідне свідоцтво. Секретний заповіт приймається нотаріусом на зберігання без складання опису.

Нотаріус, у якого зберігається секретний заповіт, у разі одержання повідомлення про відкриття спадщини та подання свідоцтва про смерть заповідача, призначає день оголошення змісту заповіту.

Про день   та   час   оголошення   змісту  заповіту  нотаріус повідомляє членів сім'ї та  родичів  спадкодавця,  якщо  їх  місце проживання  відоме,  або  робить  про це повідомлення в друкованих засобах масової інформації.

Нотаріус у  присутності  заінтересованих осіб та двох свідків відкриває конверт,  у якому зберігався заповіт,  та оголошує  його зміст.

Про оголошення заповіту складається протокол, який підписують нотаріус та свідки.

У протоколі  зазначаються:  дата,  час  та  місце   складання протоколу про оголошення секретного заповіту;  дата посвідчення та прийняття на зберігання секретного заповіту;  прізвище,  ім'я,  по батькові  осіб,  присутніх  при оголошенні,  у тому числі свідків; відомості про повідомлення осіб,  які не з'явились  на  оголошення секретного  заповіту, або  відомості проповідомлення в друкованих засобах масової інформації;  стан заповіту  (наприклад,  наявність закреслених місць, поправок або інших недоліків); стан конверта, у якому  знаходився  заповіт,  а  також  відтворюється  весь   текст заповіту.  Якщо  неможливо  визначити  справжню  волю  заповідача, нотаріусом у  протоколі  відтворюється  витлумачений  спадкоємцями текст  заповіту та відомості про досягнення (чи  недосягнення) між спадкоємцями згоди  щодо  тлумачення  тексту  заповіту.  У  тексті протоколу   відображається  попередження  нотаріусом  свідків  про відповідальність за шкоду,  заподіяну ними внаслідок  розголошення відомостей,  що стали їм відомі у зв'язку з оголошенням секретного заповіту.  У  протоколі  можуть  бути  зазначені  й  інші  істотні обставини оголошення заповіту.

Секретний  заповіт  після його оголошення залишається в справах  державної  нотаріальної  контори  (приватного нотаріуса).

Якщо заінтересована особа,  належним  чином  повідомлена  про день  оголошення секретного заповіту,  на оголошення не з'явиться, нотаріус  оголошує  зміст  секретного  заповіту  тим  особам,  які з'явилися. У разі з'явлення заінтересованої особи після оголошення заповіту нотаріус ознайомлює її з протоколом оголошення секретного заповіту,  про  що  робить  відповідну  відмітку, яка підписується також цією особою.

Якщо   з   тексту  секретного  заповіту  неможливо  визначити справжню  волю  заповідача  щодо  розпорядження  майном після його смерті,  нотаріус  роз'яснює  заінтересованим  особам  їх право на тлумачення  змісту заповіту.  Якщо  згоди  щодо тлумачення змісту секретного заповіту не досягнуто, нотаріус роз'яснює цим особам їх право  на  звернення до суду.

Оригінал секретного заповіту  може  бути  виданий  нотаріусом лише на письмову вимогу суду. У такому випадку у справах нотаріуса залишається фотокопія цього заповіту.

Державний  нотаріус  державного  нотаріального  архіву зобов'язаний   перевірити  законність  заповіту,  що  надійшов  на зберігання,  залишити у себе отриманий ним  примірник  заповіту  і повідомити  про  це  заповідача та посадову особу,  яка посвідчила заповіт.

Про невідповідність  заповіту  законові нотаріус зобов'язаний повідомити заповідача і посадову особу, яка посвідчила заповіт, не пізніше наступного дня після одержання заповіту.

За бажанням   заповідача   такий   заповіт   переоформляється нотаріусом  на  загальних  підставах  або  тими  самими посадовими особами, які його посвідчили.

Заповіти,  у тому числі секретні, посвідчені нотаріусом, і  заповіти, передані  на  зберігання до державного нотаріального архіву,  записуються до алфавітної книги обліку заповітів.

Секретні  заповіти зберігаються в окремому пакеті (папці з клапанами) в залізних шафах чи сейфах.

Не допускається   підшивання   секретних   заповітів   до  їх оголошення в окремі наряди.

Нотаріус при одержанні заяви про скасування заповіту, а також при наявності  нового  заповіту,  який  скасовує  чи  змінює раніше  складений заповіт,  робить  про це відмітку на примірнику заповіту,  що  зберігається  у справах   державної   нотаріальної контори,   у  державному  нотаріальному архіві  чи  у  приватного нотаріуса, і відмітку в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій та в алфавітній книзі обліку заповітів.

Якщо заповідач подасть примірник заповіту,  що є у нього,  то напис  про  зміну  чи  скасування  заповіту  робиться  і  на цьому примірнику,  після  чого він  разом  з   заявою   (коли   заповіт скасовується  заявою)  додається до примірника,  що зберігається у справах державної нотаріальної контори, у державному нотаріальному архіві чи у приватного нотаріуса.

Справжність підпису на заяві про скасування заповіту має бути нотаріально засвідчена.

Нотаріус, якому під час посвідчення заповіту стало відомо про наявність  раніше  складеного  заповіту,  повідомляє  про  вчинену нотаріальну дію державний нотаріальний архів,  нотаріуса чи  орган місцевого   самоврядування,   де   зберігається  примірник  раніше посвідченого заповіту.

У  разі  одержання  заяви  про  скасування  секретного заповіту, справжність  підпису  на  якій  має  бути   нотаріально засвідчена, нотаріус повертає заповідачу підписаний ним конверт, у якому  міститься  секретний  заповіт,  та  робить   відмітку   про скасування заповіту в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій та в алфавітній книзі обліку заповітів.

Якщо заповідач  подасть  примірник свідоцтва про прийняття на зберігання  секретного  заповіту,  нотаріус  проставляє  на  ньому відмітку  про  повернення  конверта,  в  якому міститься секретний заповіт,  і долучає зазначене свідоцтво до  заяви  заповідача  про скасування секретного заповіту.

Заповіт  подружжя може бути скасований кожним з подружжя лише за життя обох з подружжя.

Відомості   про   заповіти   підлягають   обов'язковій реєстрації   в   Спадковому   реєстрі  в  порядку,  установленому Положенням про Спадковий реєстр, затвердженим наказом Мін'юсту України.

При   внесенні  відомостей  до  Спадкового  реєстру  нотаріус обов'язково зазначає вид посвідченого заповіту (секретний, заповіт подружжя).


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных