Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ВЧИНЕННЯ ВИКОНАВЧИХ НАПИСІВ

Для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна  нотаріуси  вчиняють  виконавчі  написи  на  документах,  що встановлюють заборгованість.

Перелік документів,   за   якими   стягнення   заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих  написів, установлюється Кабінетом Міністрів України.

Законодавством України  можуть   бути   встановлені   випадки заборони  звернення  стягнення  на  окремі  види  майна (стаття 89 Сімейного кодексу України,  стаття  754  Цивільного кодексу України та ін.).

Звернення стягнення  на  майно,  що  є  предметом  іпотеки  і належить державному чи комунальному підприємству або підприємству, більш як 50 відсотків  акцій  (часток,  паїв)  якого  перебуває  у державній власності, здійснюється на підставі рішення суду (стаття 33 Закону України "Про іпотеку".

Виконавчий напис  (окрім вимоги про неоплату чека) вчиняється нотаріусом  незалежно  від  місця  виконання  вимоги,  знаходження боржника або стягувача.

Для   вчинення   виконавчого   напису   стягувачем   або уповноваженим представником нотаріусу  подається  заява,  у  якій, зокрема, має бути зазначено:

відомості про найменування і адресу стягувача та боржника;

дата та  місце  народження  боржника - фізичної особи,  місце його роботи;

номери рахунків у банках,  кредитних установах,  код в ЄДРПОУ для юридичної особи;

строк, за який має провадитися стягнення;

інформація щодо суми,  яка підлягає стягненню, або предметів, що підлягатимуть витребуванню,  включаючи пеню,  штрафи,  проценти тощо.

Заява може  містити  також  іншу  інформацію,  необхідну  для вчинення виконавчого напису.

У разі якщо нотаріусу буде необхідно отримати іншу інформацію чи документи, які мають відношення до вчинення виконавчого напису, нотаріус вправі витребувати їх у стягувача.

Вчинення виконавчого  напису  в  разі   порушення   основного зобов'язання   та  (або)  умов  іпотечного  договору  здійснюється нотаріусом  після  спливу  тридцяти  днів  з   моменту   одержання іпотекодавцем та боржником, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмової вимоги про усунення порушень.

Вчинення виконавчого    напису    за    заявою    одного    з іпотекодержателів здійснюється нотаріусом після спливу десяти днів з  дня одержання іншими іпотекодержателями письмового повідомлення про звернення стягнення  на  предмет  іпотеки.  У  разі  отримання письмової заяви від попереднього іпотекодержателя,  який має вищий пріоритет,  про припинення звернення стягнення на предмет  іпотеки виконавчий напис нотаріусом не вчиняється.

Виконавчий   напис  на  іпотечному  договорі,  що  передбачає задоволення  вимоги  іпотекодержателя  за  основним зобов'язанням, включаючи  сплату  процентів,  неустойки,  основної  суми боргу та будь-якого  збільшення  цієї  суми,  яке  було  прямо  передбачене умовами  основного  зобов'язання,  вчиняється  нотаріусом за умови подання  іпотекодержателем  документів, достатніх для встановлення безспірності     заборгованості    та    прострочення    виконання зобов'язання.

Нотаріус вчиняє виконавчі написи:

якщо подані     документи     підтверджують      безспірність заборгованості   або   іншої   відповідальності   боржника   перед стягувачем;

за умови,  що  з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом   установлено   інший  строк  давності,  виконавчий  напис видається у межах цього строку.

Заборгованість або  інша відповідальність боржника визнається безспірною і не потребує додаткового доказування у випадках,  якщо подані  для  вчинення  виконавчого  напису  документи  передбачені Переліком   документів,   за   якими   стягнення    заборгованості провадиться  у  безспірному  порядку,  затвердженому постановою Кабінету Міністрів України.

Строки, протягом  яких  може  бути  вчинено виконавчий напис, обчислюються з дня,  коли у стягувача  виникло  право  примусового стягнення боргу.

У  разі вчинення виконавчого напису за договором іпотеки нотаріус  перевіряє  за даними Державного реєстру іпотек наявність чи   відсутність   заставної,   наявність   чи  відсутність  інших іпотекодержателів.

За наявності  заставної вчинення виконавчого напису може бути здійснено лише на підставі заяви (вимоги) власника заставної.

При  вчиненні  виконавчого   напису   нотаріус   повинен перевірити,   чи  подано  на  обґрунтування  стягнення  документи, зазначені у Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у  безспірному  порядку на підставі виконавчих написів.

Виконавчий напис має містити:

дату (рік,   місяць,  число)  вчинення,  нотаріальну  контору (нотаріальний округ),  прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса, який вчиняє виконавчий напис;

найменування та адресу стягувача;

найменування та   адресу   боржника,   дату   й   місце  його народження,  місце роботи (для фізичних осіб),  номери рахунків  у банках, кредитних установах (для юридичних осіб);

строк, за який провадиться стягнення;

суми, що підлягають стягненню,  або предмети,  які підлягають витребуванню,  у тому  числі  пеня,  штраф,  проценти,  якщо  такі належать до стягнення;

розмір плати,  сума державного мита, сплачуваного стягувачем, або мита, яке підлягає стягненню з боржника;

зазначення статті Закону України "Про нотаріат" та пункту Переліку документів, на підставі яких вчинено виконавчий напис;

номер, під  яким виконавчий напис зареєстровано в реєстрі для
реєстрації нотаріальних дій;

підпис нотаріуса, який вчинив виконавчий напис, печатку.

Виконавчий  напис вчиняється на оригіналі документа,  що встановлює   заборгованість   (нотаріально    посвідчені    угоди, опротестований вексель та ін.).

Якщо виконавчий  напис  не  вміщується   на   документі,   що встановлює   заборгованість,  то  він  може  бути  продовжений  чи викладений повністю на  прикріпленому  до  документа  спеціальному бланку.

Якщо за борговим документом необхідно провести  стягнення  по частинах,  то  виконавчий  напис  за  кожним  стягненням може бути зроблений на копії документа або на виписці  з  особового  рахунку боржника;  у  цих  випадках на оригіналі документа,  що встановлює заборгованість,  робиться відмітка про вчинення виконавчого напису і зазначаються, за який строк і яка сума стягнута, дата і номер за реєстром нотаріальних дій.

За заявою кредитора розмір суми,  яка підлягає стягненню за  виконавчим  написом,  може  бути  встановлений  з  урахуванням індексу інфляції за  весь  час  прострочення  та  трьох  процентів річних  від  простроченої суми,  якщо інший розмір не встановлений договором або законом.

Неустойка (штраф,  пеня)  включається  до виконавчого напису, якщо це передбачено умовами договору.

Вчинення виконавчого  напису за договором позики здійснюється з урахуванням  вимог  статті  1050  Цивільного   кодексу   України.

У  справах  нотаріуса  залишається  копія документа,  що встановлює заборгованість,  або витяг з особового рахунку боржника і копія виконавчого напису.

При кожному наступному вчиненні виконавчого напису за одним і тим  самим  зобов'язанням  повторне  подання  копії документа,  що встановлює заборгованість,  не вимагається.  У цих  випадках  слід обмежитися поданням двох примірників витягу з особового рахунку та оригіналу зобов'язання. Один примірник витягу з виконавчим написом і оригінал   зобов'язання   повертається   стягувачу, а другий примірник – залишається у нотаріуса.

При вчиненні кількох виконавчих написів за  документами, що  встановлюють  заборгованість  однакової  форми,  копія кожного окремого зобов'язання не вимагається.  У таких випадках у  справах нотаріуса   залишається   одна   копія  документа,  що  встановлює заборгованість (на одного з  боржників), і  список  боржників,  на стягнення  боргу  з  яких вчинені виконавчі написи,  з зазначенням повної  назви  та  адреси  боржників,  строку  платежу,  суми,  що підлягає стягненню за виконавчим написом,  а в необхідних випадках й інших даних.  Стягувачу видаються виконавчі  написи  на  кожного боржника окремо у відповідності до списку.

Якщо для вчинення виконавчого напису, крім документа, що встановлює заборгованість,  необхідно  подати  й  інші  документи, зазначені в Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі  виконавчих  написів нотаріусів,  то  вони  до  виконавчого  напису не приєднуються, а залишаються у справах нотаріуса.

На прохання чекодержателя нотаріус у разі неоплати  чека вчиняє виконавчий напис.

Виконавчі написи на  чеках  вчиняються  за  місцезнаходженням платника. Виконавчі написи вчиняються за наявності напису платника про те,  що чек був  пред'явлений  до  оплати  з  зазначенням  дня пред'явлення,  але  не  був  оплачений.  При  вчиненні виконавчого напису перевіряється  своєчасність  пред'явлення  чека  до  оплати (стаття 93 Закону України "Про нотаріат").

Виконавчі написи про неоплату чека вчиняються  нотаріусами  в строки, визначені чинним законодавством України про чеки.

Виконавчі написи  вчиняються  за  бажанням  чекодержателя  як проти чекодавця, так і проти осіб, відповідальних за чеком.

Про вчинення виконавчого напису нотаріус  робить  відмітку  в реєстрі  для  реєстрації  нотаріальних дій і надсилає повідомлення чекодавцю про неоплату чека та видачу виконавчого напису.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных