Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ОХОРОНИ СПАДКОВОГО МАЙНА

Нотаріус   за  місцем  відкриття  спадщини  за  заявою спадкоємців   або   виконавця   заповіту   або  за  своєю  власною ініціативою  вживає  заходів  до охорони спадкового майна, коли це потрібно  в  інтересах спадкоємців, відказоодержувачів, кредиторів або  територіальних громад. Ці заходи вживаються ним безпосередньо або  шляхом надання доручення іншому нотаріусу чи посадовим особам органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням майна.

За повідомленням  спадкоємців,  виконавців  заповіту  або   з власної  ініціативи  заходи  щодо  охорони спадкового майна можуть вживатися  нотаріусами  за   місцезнаходженням   цього   майна   з повідомленням  про  вжиті  заходи  нотаріуса  за  місцем відкриття спадщини.

Доручення нотаріусів  або  посадових  осіб  органів місцевого самоврядування та повідомлення  спадкоємців,  виконавців  заповіту про наявність майна, яке залишилось після померлих, реєструється в книзі обліку заяв про вжиття заходів щодо охорони спадкового майна та  встановлення  опіки  над  майном  фізичної особи,  яка визнана безвісно    відсутньою,    або    над   майном   фізичної   особи, місцеперебування  якої  невідоме. 

Перед  ужиттям  заходів  до  охорони спадкового майна нотаріус перевіряє наявність спадкової справи за даними Спадкового реєстру. 

Місцем відкриття спадщини  визнається  останнє  постійне місце   проживання   спадкодавця,   а   якщо   воно   невідоме,  - місцезнаходження майна або його основної частини.

Після смерті  військовослужбовців  строкової служби,  а також осіб,  які навчалися в навчальних закладах,  що  знаходяться  поза постійним   місцем   їх   проживання,  місцем  відкриття  спадщини визнається те місце,  де вони постійно  проживали  до  призову  на строкову  військову  службу або до вступу до відповідного учбового закладу.

У  випадках  якщо  останнім  місцем  проживання спадкодавця є територія  іншої  держави, нотаріусом установлюється наявність між Україною  та  такою  державою  відповідного  договору  про правову допомогу.  При  наявності  такого договору застосовується загальне правило спадкоємства майна відповідно до законодавства держави, на території якої спадкодавець мав останнє постійне місце проживання. Винятком  з  цього  правила  є  спадкоємство  нерухомого майна, за наявності  якого  право  на  спадщину  на  таке майно оформлюється відповідно  до  законодавства тієї держави, на території якої воно знаходиться.

Нотаріус,  який одержав від спадкоємців повідомлення про відкриття   спадщини,   зобов'язаний   повідомити   про   це   тих спадкоємців,   місце  проживання  або  роботи  яких  йому  відоме. Нотаріус може також зробити виклик спадкоємців  шляхом  публічного оголошення або повідомлення про це у пресі.

У разі призначення  спадкодавцем  виконавця  заповіту  заходи щодо  повідомлення  спадкоємців  про відкриття спадщини вживаються виконавцем заповіту.
           Нотаріус  за  місцем   відкриття   спадщини   в   строк, установлений  статтею  1281 Цивільного кодексу України, приймає претензії від кредиторів спадкодавця. Претензії мають бути заявлені  у  письмовій  формі  і  прийняті  незалежно  від  строку настання права вимоги.

Про претензію,  що  надійшла,  нотаріус  доводить  до  відома спадкоємців, які прийняли спадщину, або виконавця заповіту.

Для охорони спадкового  майна  нотаріус  проводить  опис спадкового майна, призначає його охоронця та передає майно йому на зберігання.

Опис спадкового  майна  провадиться за участю заінтересованих осіб,  якщо вони  того  бажають,  і  не  менше  як  двох  свідків. Присутність  виконавця  заповіту  при  здійсненні опису спадкового майна є обов'язковою.

В акті опису мають бути зазначені: дата надходження доручення або   заяви   (повідомлення)   про  вжиття  заходів  щодо  охорони спадкового  майна;  дата  проведення  опису;  прізвища,  імена, по батькові і адреси осіб, які беруть участь в описі; прізвище, ім'я, по  батькові  спадкодавця;  час  його  смерті  і місце знаходження майна,  що  описується;  чи  було опечатане приміщення до прибуття нотаріуса  і ким; чи не була порушена пломба або печатка; докладна
характеристика  (назва, розмір, номер, рік випуску, колір, сорт та ін.) і оцінка кожного з перерахованих у ньому предметів та процент їх  зносу.  Оцінка описаних  предметів    урахуванням їх зносу) провадиться  нотаріусом  та  особами,  які  брали  участь  в описі спадкового  майна,  а  житлових будинків - виходячи з відновної чи страхової (у місцевостях, де інвентаризація не проведена) оцінки.

У разі  незгоди  з  оцінкою   спадкоємці   вправі   запросити спеціаліста-експерта або оцінювача.

Оплата праці     спеціалістів     (експертів,     оцінювачів) здійснюється спадкоємцями.

На кожній сторінці акта опису підводиться підсумок  кількості речей  (предметів)  та  їх  вартості,  а  після закінчення опису - загальний підсумок кількості речей (предметів) і їх вартості.

До акта   опису  включається  все  майно,  яке  є  в  будинку (квартирі) померлого.  Заяви сусідів та інших осіб про  належність їм  окремих  речей  заносяться  до  акта опису,  а заінтересованим особам роз'яснюється порядок  звернення  до  суду  з  позовом  про виключення цього майна з акта опису.

Якщо проведення опису переривається або продовжується  кілька днів,  приміщення кожний раз опечатується нотаріусом. В акті опису робиться  запис  про  причини  і  час  припинення  опису  і   його відновлення,  а  також  про  стан  пломб  і печаток при наступному розпечатуванні приміщення.

У кінці акта опису зазначається прізвище,  ім'я, по батькові, рік народження  охоронця,  якому  передано  на  зберігання  майно, найменування  документа,  який посвідчує його особу,  номер,  дата видачі,  найменування  установи,   що   видала   документ,   місце проживання цієї особи.

Охоронцем спадкового майна може бути призначено осіб з  числа спадкоємців,   опікунів   над   майном   осіб,  визнаних  безвісно відсутніми  або  місцеперебування  яких  невідоме, або інших осіб, визначених  спадкоємцями.  За  наявності  виконавця  заповіту  він призначається  охоронцем усього спадкового майна, як заповіданого, так  і не заповіданого. За бажанням спадкоємців за законом, у разі наявності  виконавця  заповіту, нотаріус може призначити охоронцем майна, що спадкується за законом, із числа інших осіб.

Акт  опису  складається не менше ніж у трьох примірниках. Усі примірники   підписуються  нотаріусом,  заінтересованими  особами, свідками  та  охоронцем,  якому  передано  на  зберігання спадкове майно.  Один  примірник  акта  опису видається охоронцю спадкового майна.

Якщо вжити заходів до охорони спадкового майна неможливо (спадкоємці   або  інші  особи,  які  проживали  зі  спадкодавцем, заперечують проти опису,  не пред'являють майна для  опису,  майно вивезене   тощо),   нотаріус  складає  акт  і  повідомляє  про  це заінтересованих осіб,  а в необхідних випадках – фінансовий орган або прокурора.

Якщо під час опису спадкового майна виявляться речі, які у зв'язку зі зносом не мають ніякої цінності,  нотаріус за  згодою спадкоємців  або  фінансового  органу,  якщо  опис провадиться без участі спадкоємців,  не включає до акта  опису  такі  речі,  а  за окремим  описом  передає  їх для знищення або на заготівельну базу утильсировини.

Якщо серед  спадкового  майна виявляться продукти харчування, нотаріус передає їх спадкоємцям.  Якщо опис провадиться без участі спадкоємців,    продукти    довгострокового   терміну   зберігання передаються відповідним організаціям для  реалізації.  Передавання провадиться  за  окремим актом,  який підписує,  крім нотаріуса та свідків,  спадкоємець або представник організації,  яким  передані продукти.

Грошові  суми  та  цінні  папери,  які  залишилися після померлого,  на прохання спадкоємців чи інших заінтересованих  осіб за  окремим описом здаються не пізніше наступного після проведення опису  дня  в  депозит  нотаріусу,  де   перебувають   до   видачі спадкоємцям або передавання відповідному фінансовому органу у разі визнання  спадщини  відумерлою  та  переходу  майна  у   власність територіальної громади.

Срібло і    монетарні    метали     (золото     та     метали іридієво-платинової групи) у будь-якому вигляді та стані, іноземна валюта і  виражені  в  іноземній  валюті  або  монетарних  металах платіжні документи та інші цінні папери (акції,  облігації, купони до них,  векселі (тратти),  боргові  розписки,  акредитиви,  чеки, банківські накази, депозитні сертифікати та ін.), вироби із срібла і монетарних металів,  дорогоцінного каміння,  а також дорогоцінне каміння  і  перли на прохання спадкоємців чи інших заінтересованих осіб здаються на зберігання до відповідної банківської установи не пізніше наступного після проведення опису дня.

Зберігання спадкового майна у депозиті нотаріуса чи  у  банку здійснюється  за  рахунок  спадкоємців  або  інших заінтересованих осіб.

Зазначені   цінності,   прийняті   на  зберігання  нотаріусом зазначеними вище способами, реєструються в книзі обліку цінностей.

Якщо в складі  описаного  майна  виявляться  цінні  рукописи, літературні праці, листи, що мають історичне або наукове значення, ці  документи  за  окремим  описом   здаються   на   відповідальне зберігання спадкоємцям чи іншим особам,  або відповідним установам (інституту,  музею тощо).  За неможливості  передати  перераховане вище  на  відповідальне зберігання нотаріус опечатує документи або сховище з документами.

Виявлені у  складі майна померлого вибухові речовини і засоби вибуху,  боєприпаси,   зброя,   спеціальні   засоби   самооборони, заряджені  речовинами  сльозоточивої  та  дратівливої  дії (газові пістолети,  револьвери  і  патрони  до  них)  передаються   органу внутрішніх справ за окремим описом.

При виявленні  у  складі  спадкового  майна   об'єктів,   які перебувають  на  державному обліку як пам'ятки історії і культури, нотаріус  повідомляє  про  це  відповідні  органи охорони пам'яток історії та культури (18).

У  разі  виключення  спадкового  майна  з акта опису на останньому   робиться  спеціальний  напис,  у  якому  за  підписом нотаріуса,  а також інших осіб, що підписали акт опису, указується перелік  вилучених  предметів.  Цей  напис  скріплюється  печаткою нотаріуса.

Якщо  у складі спадщини є майно,  що потребує утримання, догляду, учинення інших фактичних чи юридичних дій для підтримання його в належному стані,  нотаріус, а в населених пунктах, де немає нотаріуса, - відповідний орган  місцевого  самоврядування,  у разі відсутності спадкоємців або виконавця заповіту,  на підставі заяви заінтересованої  особи  (наприклад,  представника   територіальної громади),  після  пред'явлення  свідоцтва  про  смерть спадкодавця укладає договір на управління спадщиною.

На підставі   заяви   заінтересованої   особи  про  відкриття спадщини та договору на  управління  спадщиною  нотаріус  заводить спадкову справу.

Договір на  управління  спадщиною   укладається   за   місцем відкриття  спадщини  з дотриманням вимог частини другої статті 212 Цивільного кодексу України.

Договір на управління спадщиною не реєструється в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій,  а заноситься до книги  обліку  таких договорів.

У разі надходження до нотаріуса за місцем відкриття  спадщини заяви спадкоємців про прийняття спадщини, про відмову від спадщини на  користь  інших  спадкоємців,  про  вжиття заходів щодо охорони спадкового  майна тощо нотаріус повідомляє особу, з якою укладений договір на управління спадщиною, про припинення дії договору.

У разі  відсутності  спадкоємців  за  заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також  відмови від її прийняття укладений договір діє до ухвалення судом рішення про визнання спадщини відумерлою.

Нотаріус  попереджає  охоронця  та  інших   осіб,   яким передано   на   зберігання   спадкове   майно,   про   кримінальну відповідальність у разі розтрати або його  приховування,  а  також про матеріальну відповідальність за заподіяну шкоду.

Охорона  спадкового  майна  триває до прийняття спадщини спадкоємцями,  а якщо її  не  прийнято  -  до  закінчення  строку, установленого   цивільним  законодавством  України  для  прийняття спадщини.

Охорона спадкового  майна  може  тривати  після  спливу шести місяців з дня відкриття спадщини,  якщо до нотаріуса надійде заява про   згоду  на  прийняття  спадщини  від  осіб,  для  яких  право спадкування   виникає   у   разі   неприйняття   спадщини   іншими спадкоємцями (частина третя статті 1270 Цивільного кодексу України, і якщо до спливу встановленого законом шестимісячного строку для прийняття спадщини залишилось менше трьох місяців.

У цьому  разі  охорона  спадкового  майна  продовжується   до прийняття спадщини всіма особами, згаданими в абзаці другому цього пункту,  а якщо вона ними не прийнята - до спливу трьох місяців  з дня  надходження від будь-кого з цих осіб заяви про згоду прийняти спадщину,  якщо частина шестимісячного строку,  що залишилась  для прийняття спадщини, менше трьох місяців.

Заходи  охорони  спадкового  майна припиняє нотаріус або посадова особа органу місцевого самоврядування,  які  їх  вживали. Якщо  місце відкриття спадщини і місце вжиття заходів щодо охорони спадкового майна різні,  про припинення охорони  спадкового  майна попередньо повідомляється нотаріус за місцем відкриття спадщини.

Про припинення охорони спадкового майна  нотаріус  за  місцем відкриття  спадщини попередньо повідомляє спадкоємців та виконавця заповіту.

З припиненням    заходів    до   охорони   спадкового   майна повноваження виконавця заповіту  тривають  до  повного  здійснення волі спадкодавця, яка виражена в заповіті.

Нотаріус  до  закінчення  строку  про прийняття спадщини може  видати  спадкоємцеві  дозвіл  на  одержання  частини  вкладу спадкодавця  у  банку  (фінансовій  установі) на покриття витрат з догляду за спадкодавцем під час його  хвороби,  а  також  на  його поховання;   на   утримання  осіб,  які  перебували  на  утриманні спадкодавця;  витрат,  пов'язаних з повідомленням спадкоємців  про відкриття  спадщини;  інших  витрат,  викликаних обставинами,  які мають істотне значення.

Один примірник  дозволу нотаріуса на одержання частини вкладу спадкодавця у банку (фінансовій установі)  залишається  у  справах нотаріуса і підшивається у спадкову справу.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных