Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ЗРАЗОК УСТАНОВЧОГО ДОГОВОРУ ПРО СТВОРЕННЯ

ДРУКОВАНОГО ЗАСОБУ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР

ПРО ЗАСНУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ

ДРУКОВАНОГО ЗАСОБУ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Місто Київ, першого квітня дві тисячі одинадцятого року.

Ми: з однієї сторони – Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОВАРИСТВО», місцезнаходження: м. Київ, вул. Братиславська, буд. 11, кв. 11, код платника податків згідно з єдиним державним реєстром підприємств та організацій України 15263748, надалі за текстом – «СПІВЗАСНОВНИК-1», в особі директора Василенко Валентини Василівни, яка проживає в м. Києві, вул. Чернігівська, буд. 5, кв. 5, і діє на підставі статуту, з другої сторони – Петриченко Василь Тимофійович, проживаю в м. Києві, вул. Воровського, буд. 5, кв. 90, реєстраційний номер облікової картки платника податків 9999900000, надалі за текстом – «СПІВЗАСНОВНИК-2», та з третьої сторони – Петриченко Марія Олексіївна, проживаю в м. Києві, вул. Чернишевського, буд. 6, кв. 96, реєстраційний номер облікової картки платника податків 9999966666, надалі за текстом – «СПІВЗАСНОВНИК-3», а разом надалі за текстом – «СТОРОНИ» або «СПІВЗАСНОВНИКИ», діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали даний договір про наступне: 

1. За даним договором Співзасновники домовилися про встановлення спільного співробітництва з метою заснування друкованого засобу масової інформації відповідно до Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», інших законів та підзаконних нормативно-правових актів України.

2. Для досягнення мети, визначеної в п. 1 даного договору, Співзасновники погоджуються об’єднати свої виробничі, фінансові, матеріально-технічні та інтелектуальні можливості і сприяти один одному у здійсненні всіх дій, необхідних для заснування друкованого засобу масової інформації відповідно до умов даного договору, діяти узгоджено і спільно, сумлінно виконувати свої обов’язки за даним договором.

3. Сторони домовились про заснування друкованого засобу масової інформації – видання «АДВОКАТ», надалі за текстом – «ДРУКОВАНИЙ ЗАСІБ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ». Метою створення Друкованого засобу масової інформації є розповсюдження інформації про діяльність адвокатури в Україні, судову практику в кримінальних, цивільних, господарських та інших справах, інформування зацікавленої громадськості з актуальних питань професійної діяльності адвокатів, а також отримання Співзасновниками прибутку від продажу Друкованого засобу масової інформації, розміщення у ньому реклами та інших видів діяльності за взаємною згодою Співзасновників.

4. Вид Друкованого засобу масової інформації, його програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість визначаються в свідоцтві про реєстрацію друкованого засобу масової інформації.

5. Сторони вирішили, що засновниками Друкованого засобу масової інформації стануть:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОВАРИСТВО-2», яке буде створене Співзасновником-2 відповідно до умов даного договору і буде володіти часткою в Друкованому засобі масової інформації в розмірі 10 (десять) %;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОВАРИСТВО-3», яке буде створене Співзасновником-1 відповідно до умов даного договору і буде володіти часткою в Друкованому засобі масової інформації в розмірі 80 (вісімдесят) %;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОВАРИСТВО», яке буде володіти часткою в Друкованому засобі масової інформації в розмірі 10 (десять) %.

6. Обов’язки Співзасновника-1:

- створити Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОВАРИСТВО-3», провести державну реєстрацію даного товариства протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту укладення даного договору;

- стати єдиним засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОВАРИСТВО-3»;

- оплатити всі витрати, пов’язані зі створенням, в тому числі реєстрацією Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОВАРИСТВО-3»;

- сплатити реєстраційний збір за проведення державної реєстрації Друкованого засобу масової інформації;

- не пізніше 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту укладення даного договору розробити бізнес-план діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОВАРИСТВО-3» і представити його на затвердження іншим Співзасновникам;

- здійснити в строки та згідно із затвердженим бізнес-планом фінансові інвестиції у діяльність Друкованого засобу масової інформації;

- розробити логотип Друкованого засобу масової інформації та підготувати всі документи, необхідні для реєстрації логотипу Друкованого засобу масової інформації;

- підготувати проекти всіх юридичних документів, договорів, правочинів, необхідних для функціонування і діяльності Друкованого засобу масової інформації;

- забезпечити методичне і технічне сприяння та допомогу в організації друку і доставки тиражу Друкованого засобу масової інформації відповідно до прийнятої схеми збуту та розповсюдження;

- виконувати інші дії згідно додаткових домовленостей між Співзасновниками.

7. Обов’язки Співзасновника-2:

- створити Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОВАРИСТВО-2», провести державну реєстрацію даного товариства протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту укладення даного договору;

- стати єдиним засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОВАРИСТВО-2»;

- оплатити всі витрати, пов’язані зі створенням, в тому числі реєстрацією Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОВАРИСТВО-2»;

- розробити і подати на затвердження загальних зборам засновників Друкованого засобу масової інформації методику щомісячного розрахунку прибутку Друкованого засобу масової інформації.

8. Обов’язки Співзасновника-3:

- створити редакцію Друкованого засобу масової інформації, в тому числі розробити її статутні документи і подати їх для затвердження зборам співзасновників Друкованого засобу масової інформації;

- забезпечити технологічний процес виробництва Друкованого засобу масової інформації, включаючи додрукарську підготовку матеріалів Друкованого засобу масової інформації;

- після призначення на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОВАРИСТВО-2», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОВАРИСТВО-3», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОВАРИСТВО» організувати повноцінну діяльність зазначених товариств;

- підготувати та попередньо узгодити зі Співзасновниками приміщення для розміщення редакції Друкованого засобу масової інформації, прибдати обладнання, програмне забезпечення, засоби зв’язку та інші матеріальні цінності, необхідні для діяльності Друкованого засобу масової інформації;

- забезпечити ефективне і цільове використання матеріально-технічної бази редакції;

- вести бухгалтерський та податковий облік всіх господарських операцій, пов’язаних з виданням Друкованого засобу масової інформації.

9. Співзасновники домовились, що розподіл прибутків, отриманих в результаті видання Друкованого засобу масової інформації, розміщення в ньому реклами та інших видів спільної діяльності, здійснюється між Співзасновниками один раз на місяць згідно з умовами п. 10 даного договору.

10. Розподіл прибутку здійснюється між Співзасновниками почергово:

10.1. В першу чергу прибуток спрямовується на наступне видання Друкованого засобу масової інформації.

10.2. В другу чергу отриманий прибуток направляється інші потреби Друкованого засобу масової інформації (розвиток і розширення сфери розповсюдження тощо).

10.3. В третю чергу прибуток розподіляється між засновниками Друкованого засобу масової інформації пропорційно розміру їх часток в Друкованому засобі масової інформації.

11. Всі рішення Друкованого засобу масової інформації приймаються на зборах співзасновників Друкованого засобу масової інформації простою більшістю голосів. Рішення зборів співзасновників викладаються в протоколах зборів.

До виключних повноважень зборів співзасновників Друкованого засобу масової інформації відносяться:

-         прийняття рішення про перереєстрацію або ліквідацію Друкованого засобу масової інформації;

-         виключення засновника Друкованого засобу масової інформації;

-         прийняття нового засновника Друкованого засобу масової інформації;

-         затвердження положення про редакцію Друкованого засобу масової інформації, затвердження статуту редакції Друкованого засобу масової інформації;

-         призначення головного редактора Друкованого засобу масової інформації;

-         визначення та затвердження основних напрямів діяльності і програми діяльності Друкованого засобу масової інформації;

-         прийняття будь-яких рішень щодо видання Друкованого засобу масової інформації.

12. Редакція Друкованого засобу масової інформації може укладати угоди, договори, правочини, набувати майнових та немайнових прав, брати участь в судових засіданнях виключно за дорученням співзасновників.

13. Права та обов’язки редакції, органи управління редакції визначаються положенням про редакцію Друкованого засобу масової інформації та статутом редакції.

14. Даний договір набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення.

15. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням цього договору Сторони несуть порівну.

16. Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОВАРИСТВО» свідчить, що не перевищує наданих йому повноважень діє добросовісно та розумно, даний договір укладається ним в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОВАРИСТВО».

17. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку укладення установчих договорів, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст ст. 203 Цивільного кодексу України, статей 6-33 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні».

18. Ми, Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

19. Сторони підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.

20. Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОВАРИСТВО» свідчить, що не перевищує наданих йому повноважень, діє добросовісно та розумно, даний договір укладається ним в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОВАРИСТВО».

21. Договір складено в чотирьох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мартинюк О.В., інші – видаються Сторонам.

 

ПІДПИСИ: Директор: ПІДПИС (Василенко В.В.)

 

                    ПІДПИС (Петриченко В.Т.)

 

                   ПІДПИС (Петриченко М.О.)

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Використано матеріали книги Коротюк О.В.

Зразки нотаріальних документів: навч.-практ. посіб. / О.В.Коротюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных