Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ

УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМИМ МАЙНОМ

 

ДОГОВІР

УПРАВЛІННЯ

Місто Київ, чотирнадцятого жовтня дві тисячі одинадцятого року.

Ми: з однієї сторони – Ящук Тетяна Леонідівна, проживаю в м. Києві, вул. Оболонська, буд. 36, кв. 167, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1239587462, надалі за текстом «УСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯ», та з другої сторони – Товариство з обмеженою відповідальністю “ТОВАРИСТВО”, місцезнаходження: м. Київ, вул. Оболонська, буд. 15, кв. 5, код платника податків згідно з Єдиного державного реєстром підприємств та організацій України - 54862791, надалі за текстом «УПРАВИТЕЛЬ», в особі президента Петриченка Степана Івановича, який проживає в м. Києві, вул. Виборзька, буд. 45, кв. 86 і діє на підставі статуту, діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали даний договір про наступне:

1. Установник управління передав Управителеві, а Управитель прийняв від Установника управління квартиру №15 (п’ятнадцять) в будинку №5 (п’ять), розташованому по вулиці Озерній в м. Києві, реєстраційний номер 11111111, і зобов’язується за плату, визначену даним договором, здійснювати від свого імені управління зазначеною квартирою в інтересах Установника управління.

2. Квартира, яка передається в управління, належить Ящук Тетяні Леонідівні на підставі договору купівлі-продажу квартири, посвідченого Іваненко І.І., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 18.02.2006 року, реєстровий номер 458. Реєстрація права власності проведена Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 24.02.2006 року, право власності зареєстровано в реєстровій книзі д.156/890 за реєстровим номером 138-755 (витяг про державну реєстрацію прав №84692731, виданий Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 14.10.2011 року).

3. Вищезазначена квартира складається з двох жилих кімнат. Площа вищевказаної квартири складає: загальна площа – 52,48 (п’ятдесят дві цілих сорок вісім сотих) кв. м., житлова площа – 43,00 (сорок три) кв. м.

4. Установник управління свідчить, що дійсно є власником квартири, не має обмежень щодо свого права розпорядження квартирою, ні квартира, ні будь-яка її частина на момент укладення цього договору нікому іншому не продана, не подарована, не відчужена іншим способом, не надана в іпотеку, не передана в оренду чи безоплатне користування, не є предметом обтяження, в податковій заставі і під забороною (арештом) не перебуває, права третіх осіб (права наймача, право застави, право довічного утримання тощо) щодо квартири відсутні, питання права власності на квартиру не є предметом судового розгляду, будь-які спори відносно зазначеної квартири відсутні, квартира не внесена до статутного капіталу юридичних осіб, у квартирі не зареєстровано місцезнаходження юридичної особи.

5. Сторони оцінюють вищезазначену квартиру в 75000 (сімдесят п’ять тисяч) гривень 00 копійок.

6. Установник управління сплачує Управителю плату за здійснення управління вказаною квартирою в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень 00 копійок на місяць. Дана сума повинна сплачуватися не пізніше 15 (п’ятнадцятого) числа кожного місяця за наступний місяць.

7. Сторони заявляють, що квартира, яка передається в управління, відокремлена від іншого майна Установника управління та від майна Управителя.

8. Квартира, передана в управління, має обліковуватися в Управителя на окремому балансі, і щодо неї ведеться окремий облік.

Розрахунки, пов’язані з управлінням зазначеною квартирою, здійснюються на окремому банківському рахунку.

9. Майно, набуте Управителем у результаті управління вищевказаною квартирою, включається до складу отриманого в управління майна.

10. Всі вигоди від квартири, що передана в управління, належать Установнику управління.

11. Метою управління квартирою, що є предметом даного договору, є отримання прибутку від її використання. Для досягнення зазначеної мети Управителю надається право передавати квартиру у користування будь-яким фізичним та юридичним особам, укладати договори оренди квартири із зазначеними фізичними та юридичними особами.

12. За даним договором в Управителя не виникає право довірчої власності на отриману в управління квартиру.

13. Даний договір укладається сторонами на 3 (три) роки.

14. У разі відсутності заяви однієї із Сторін про припинення або зміну даного договору після закінчення його строку даний договір вважається продовженим на строк, вказаний в п. 13 даного договору, і на таких самих умовах.

15. Даний договір не тягне за собою переходу права власності до Управителя на квартиру, яка є предметом даного договору.

16. У правочинах щодо квартири, переданої в управління, які вчиняються у письмовій формі, вказується про те, що вони вчинені Управителем. У разі відсутності такої вказівки Управитель зобов'язується перед третіми особами особисто.

17. Управитель управляє майном відповідно до умов даного договору. Управитель може відчужувати квартиру, передану в управління, укладати щодо неї договір застави лише за згодою Установника управління.

Управитель має право вимагати усунення будь-яких порушень його прав на майно, передане в управління, відповідно до статті 396 Цивільного кодексу України.

Управитель може укладати договір позички квартири, переданої в управління, за згодою Установника управління.

Управитель діє без довіреності.

Управитель управляє зазначеною квартирою особисто.

Управитель, вчиняючи фактичні та юридичні дії, пов'язані з управлінням квартирою, зобов'язаний повідомляти осіб, з якими він вчиняє правочини, про те, що він є управителем, а не власником майна.

Управитель може доручити іншій особі (замісникові) вчинити від його імені дії, необхідні для управління квартирою, що передана йому в управління, якщо цього вимагають інтереси Установника управління у разі неможливості отримати в розумний строк відповідні вказівки Установника управління. Управитель відповідає за дії обраного ним замісника, як за свої власні.

Управитель має право на плату, встановлену даним договором, а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв'язку з управлінням квартирою.

18. Установник управління заявляє, що квартира, яка передається в управління, не перебуває в заставі (іпотеці).

Нотаріусом роз’яснено положення ч. 2 ст. 1039 Цивільного кодексу України, відповідно до якої установник управління зобов'язаний попередити управителя про те, що майно, яке передається в управління, є предметом договору застави.

Якщо установник управління не попередив управителя і сам управитель не знав і не міг знати про те, що майно, яке передане в управління, є предметом договору застави, управитель має право вимагати розірвання договору та виплати належної йому за договором плати відповідно до строку управління цим майном.

19. Управитель, який не виявив при управлінні квартирою належної турботливості про інтереси Установника управління зобов'язаний відшкодувати Установникові управління завдані збитки та упущену вигоду.

Управитель відповідає за завдані збитки, якщо не доведе, що вони виникли внаслідок непереборної сили, винних дій Установника управління.

Управитель несе субсидіарну відповідальність за боргами, що виникли у зв'язку із здійсненням ним управління, якщо вартості квартири, переданої в управління, недостатньо для задоволення вимог кредиторів.

Субсидіарна відповідальність Управителя настає також у разі вчинення правочинів з перевищенням наданих йому повноважень або встановлених обмежень, за умови, що треті особи, які беруть участь у правочині, доведуть, що вони не знали і не могли знати, про перевищення Управителем повноважень або встановлених обмежень. У цьому разі Установник управління може вимагати від Управителя відшкодування завданих ним збитків.

20. Установник управління зобов’язаний передати Управителю квартиру, яка є предметом даного договору, не пізніше ніж через 5 (п’ять) календарних днів з моменту укладення даного договору, про що Сторонами складається акт приймання - передачі.

Установник управління зобов’язаний сплачувати Управителю плату в розмірі та в строки, встановленні в п. 6 даного договору.

21. Даний договір припиняється у разі:

- загибелі квартири, переданої в управління;

- припинення договору за заявою однієї із Сторін у зв'язку із закінченням його строку;

- смерті Установника управління;

- відмови Установника управління від одержання вигоди за договором;

- відмови Управителя або Установника управління від даного договору у зв'язку з неможливістю Управителя здійснювати управління квартирою;

- відмови Установника управління від даного договору з іншої причини за умови виплати Управителеві плати, передбаченої даним договором;

- визнання Установника управління банкрутом.

У разі відмови однієї Сторони від даного договору вона повинна повідомити другу Сторону про це за три місяці до припинення даного договору.

У разі припинення даного договору квартира, яка була передана в управління або майно, набуте від такого управління, передається Установникові управління не пізніше ніж, через 5 (п’ять) календарних днів з моменту припинення даного договору, про що складається акт приймання-передачі.

22. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням даного договору, несе Установник управління.

23. Відповідно до ч. 2 ст. 1031 Цивільного кодексу України даний договір підлягає державній реєстрації.

24. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку укладення договорів управління, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст Правил користування приміщеннями житлових будинків в редакції Постанови КМ України від 24.01.2006 року №45, зміст статей 203, 1029 - 1044 Цивільного кодексу України, статей 59-65, ст. 74 Сімейного кодексу України, ст. 12 Закону України “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, ст. 17 Закону України «Про охорону дитинства» та ст. 182 Цивільного кодексу України щодо державної реєстрації прав на нерухоме майно.

25. Установник управління стверджує, що документи, які підтверджують її право власності на квартиру, та всі надані нею відомості відносно зазначеної квартири є достовірні та правдиві. В разі, коли документи чи відомості щодо вищезазначеної квартири виявляться недостовірними, неправдивими, Установник управління зобов’язана відшкодувати заподіяні Управителю збитки та витрати у повному обсязі.

26. Ми, Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

27. Сторони підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.

28. Договір складено в трьох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кравець В.В., інші видаються Сторонам.

29. Даний договір підлягає державній реєстрації в Комунальному підприємстві «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна».

Нотаріусом роз’яснено зміст ст. 182 Цивільного кодексу України, відповідно до якої, право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. Державна реєстрація прав на нерухомість і правочинів щодо нерухомості є публічною, здійснюється відповідним органом, який зобов'язаний надавати інформацію про реєстрацію та зареєстровані права в порядку, встановленому законом.

30. Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОВАРИСТВО» свідчить, що не перевищує наданих йому повноважень, діє добросовісно та розумно, даний договір укладається ним в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОВАРИСТВО».

31. Установник управління в поданій нею заяві повідомила, що квартира, яка є предметом даного договору, придбана нею не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю. Про зміст цієї заяви нотаріусом доведено до відома Управителя.

 

ПІДПИСИ: ПІДПИС (Ящук Т. Л.)

 

Президент: ПІДПИС (Петриченко С.І.)

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Я, Ящук Тетяна Леонідівна, заявляю, що квартира, яка є предметом даного договору, придбана мною не в шлюбі та не є в спільній сумісній власності.

 

Підпис: ПІДПИС (Ящук Т.Л.)

 

Я, Петриченко Степан Іванович, представник Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОВАРИСТВО», заявляю, що мені відомо про заяву Ящук Тетяни Леонідівни, що вищезазначена квартира, придбана нею не в шлюбі та не є в  спільній сумісній власності.

 

Підпис: ПІДПИС (Петриченко С.І.)

 

Той факт, що Ящук Тетяна Леонідівна не перебуває у шлюбних відносинах встановлено по відсутності в  її паспорті відміток про реєстрацію  шлюбу.

 

Приватний нотаріус

Київського міського

нотаріального округу: ПІДПИС  В.В. Кравець

 

Використано матеріали книги Коротюк О.В.

Зразки нотаріальних документів: навч.-практ. посіб. / О.В.Коротюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных