Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ ПОЗИЧКИ КВАРТИРИ

 

Д О Г О В І Р

ПОЗИЧКИ 

Місто Київ, п’ятого березня дві тисячі одинадцятого року.

Ми: з однієї сторони – Радчук Степан Петрович, проживаю в м. Києві, вул. Зої Гайдай, буд. 19, кв. 13, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2468237648, надалі за текстом «ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ», та з іншої сторони - Семенюк Ігор Васильович, який проживає в м. Києві, вул. Княжий Затон, буд. 5, кв. 1, реєстраційний номер облікової картки платника податків 4587216954, надалі за текстом “КОРИСТУВАЧ, діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали даний договір про наступне:

1. Позичкодавець безоплатно передав Користувачу, а Користувач прийняв від Позичкодавця квартиру №2 (два), що знаходиться в будинку під №14 (чотирнадцять), розташованому по вулиці Оболонській в місті Києві, реєстраційний номер 11111111, для користування протягом строку встановленого даним договором, з метою проживання.

2. Вищевказана квартира належить Радчуку Степану Петровичу на підставі договору купівлі-продажу квартири, посвідченого Іваненко І.І., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 12.02.2005 року, реєстровий номер 789. Реєстрація права власності проведена Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 24.02.2005 року, право власності зареєстровано в реєстровій книзі д.156/890 за реєстровим номером 138-755 (витяг про державну реєстрацію прав №81623817, виданий Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 05.03.2011 року).

3. Вищезазначена квартира складається з трьох жилих кімнат. Площа вищевказаної квартири складає: загальна площа – 67,50 (шістдесят сім цілих п’ять десятих) кв.м., житлова площа – 46,00 (сорок шість) кв.м.

4. Згідно з даними, що містяться у витягу з реєстру прав власності на об’єкти нерухомого майна, виданому Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 05.03.2011 року за №81623825, вартість зазначеної квартири становить 75000 (сімдесят п’ять тисяч) гривень 00 копійок.

5. Позичкодавець свідчить, що дійсно є власником квартири, не має обмежень щодо свого права розпорядження квартирою, ні квартира, ні будь-яка її частина на момент укладення цього договору нікому іншому не продана, не подарована, не відчужена іншим способом, не надана в іпотеку, не передана в оренду чи безоплатне користування, не є предметом обтяження, в податковій заставі і під забороною (арештом) не перебуває, права третіх осіб (права наймача, право застави, право довічного утримання тощо) щодо квартири відсутні, питання права власності на квартиру не є предметом судового розгляду, будь-які спори відносно зазначеної квартири відсутні, квартира не внесена до статутного капіталу юридичних осіб, у квартирі не зареєстровано місцезнаходження юридичної особи.

6. Позичкодавець свідчить, що квартира перебуває в належному технічному стані, прихованих дефектів, недоліків, самовільних перепланувань в квартирі немає, квартира є придатна для використання за призначенням.

Квартира, що передається в позичку, оглянута Користувачем до підписання даного договору. На момент огляду будь-яких недоліків, які перешкоджали б її використанню за призначенням, не виявлено. Користувач заявляє, що не має будь-яких претензій до Позичкодавця з приводу якісних технічних характеристик зазначеної квартири.

7. Користувач за власний рахунок сплачує податки, збори, інші обо’язкові платежі, пов’язані з користуванням вищевказаною квартирою, платежі за користування електроенергією, телекомунікаційні послуги, послуги теплопостачання тощо.

8. Передання Користувачу квартири оформляється актом приймання-передачі, який підписується Сторонами даного договору. З моменту підписання зазначеного акта починається обчислення строку даного договору.

Позичкодавець зобов’язаний передати квартиру, що є предметом даного договору, Користувачу не пізніше ніж через 5 (п’ять) календарних днів з моменту укладення даного договору, та підписати акт приймання-передачі квартири.

9. Нотаріусом роз’яснено Сторонам положення ст. 830 Цивільного кодексу України, відповідно до якої якщо позичкодавець не виконує обов'язку передати річ у користування, друга сторона має право вимагати розірвання договору позички та відшкодування завданих збитків.

10. Даний договір укладається Сторонами на 5 (п’ять) років.

11. Позичкодавець має право на відчуження квартири, яка передана ним у користування. До набувача квартири переходять права та обов'язки Позичкодавця.

Користувач не має переважного права перед іншими особами на купівлю квартири, переданої йому у користування.

12. Користувач несе звичайні витрати щодо підтримання належного стану квартири, переданої йому в користування.

Користувач зобов'язаний:

- користуватися квартирою за її призначенням та відповідно до мети, визначеної у  п. 1 даного договору;

- користуватися квартирою особисто, а за згодою Позичкодавця надати її в користування іншій особі (особам);

- повернути квартиру після закінчення строку даного договору в такому самому стані, в якому вона була на момент її передання.

13. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням даного договору, несе Користувач.

14. Сторона, яка порушила зобов‘язання відповідно до даного договору, повинна усунути ці порушення та відшкодувати іншій Стороні завдану такими порушеннями шкоду.

15. Користувач може поліпшити отриману в позичку квартиру, лише за згодою Позичкодавця.  

Якщо поліпшення можуть бути відокремлені від квартири, наданої в позичку, без її пошкодження, Користувач має право на їх вилучення. 

Якщо поліпшення квартири, наданої в позичку, зроблено за згодою Позичкодавця, Користувач має право на відшкодування вартості необхідних витрат.  

Якщо Користувач без згоди Позичкодавця зробив поліпшення, які не можна відокремити без шкоди для квартири, наданої в позичку, він не має права на відшкодування їх вартості. 

         16. Користувач зобов'язаний усунути погіршення квартири, наданої в позичку, які сталися з його вини. У разі неможливості відновлення квартири, наданої в позичку, Позичкодавець має право вимагати відшкодування завданих йому збитків. Користувач не відповідає за погіршення квартири, наданої в позичку, якщо це сталося внаслідок нормального її зношення або упущень Позичкодавця.

         17. Шкода, завдана третім особам у зв'язку з користуванням квартирою, наданою в позичку, відшкодовується Користувачем на загальних підставах. Шкода, завдана третім особам у зв'язку з користуванням квартирою, наданою в позичку, відшкодовується Позичкодавцем якщо буде встановлено, що це сталося внаслідок особливих властивостей або недоліків квартири, наданої в позичку, про наявність яких Користувач не був попереджений Позичкодавцем і про які він не знав і не міг знати.

         18. Користувач має право повернути квартиру, передану йому у користування, в будь-який час до спливу строку даного договору. Позичкодавець має право вимагати розірвання даного договору і повернення квартири, переданої у позичку, у разі, якщо:

- у зв'язку з непередбаченими обставинами квартира стала потрібною йому самому;

- користування квартирою не відповідає її призначенню та умовам даного договору;

- квартира самочинно передана Користувачем у користування іншій особі;

- в результаті недбалого поводження з квартирою вона може бути знищена або пошкоджена.

         19. Даний договір припиняється у разі смерті Користувача.

         20. Якщо після припинення даного договору Користувач не повертає квартиру, що передана в позичку, Позичкодавець має право вимагати її примусового повернення, а також відшкодування завданих збитків.

         21. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку укладення договорів позички, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст Правил користування приміщеннями житлових будинків в редакції Постанови КМ України від 24.01.2006 року №45, зміст статей 203, 759-786, 827-836 Цивільного кодексу України, зміст статей 59-65, ст. 74 Сімейного кодексу України, ст. 12 Закону України “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, ст. 17 Закону України «Про охорону дитинства».

         22. Позичкодавець стверджує, що документи, які підтверджують його право власності на квартиру, та всі надані ним відомості відносно зазначеної квартири є достовірні та правдиві. В разі, коли документи чи відомості щодо вищезазначеної квартири виявляться недостовірними, неправдивими, Позичкодавець зобов’язаний відшкодувати заподіяні Користувачу збитки та витрати у повному обсязі.

         23. Ми, Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

         24. Сторони підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.

         25. Договір складено в трьох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Іванченка С.А., інші - видаються Сторонам.

         26. Даний договір вступає в силу з моменту його нотаріального посвідчення.

         27. Дружина Позичкодавця надала свою згоду на надання в позичку ним вищевказаної квартири і укладення даного договору в заяві, справжність підпису на якій засвідчено Іванченком С.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 05.03.2011 року, реєстровий номер 540.

Дружина Користувача надала свою згоду на укладання ним даного договору в заяві, справжність підпису на якій засвідчено Іванченком С.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 05.03.2011 року, реєстровий номер 541.

 

ПІДПИСИ: ПІДПИС (Радчук С.П.) 

 

ПІДПИС (Семенюк І.В.)

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Використано матеріали книги Коротюк О.В.

Зразки нотаріальних документів: навч.-практ. посіб. / О.В.Коротюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных