Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ

ОРЕНДИ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ

 

Д О Г О В І Р

ОРЕНДИ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ

Місто Київ, двадцять четвертого лютого дві тисячі одинадцятого року.

Ми: з однієї сторони – Гавриленко Віталій Леонідович, проживаю в м. Києві, вул. Лароша Гавро, буд. 1, кв. 254, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1569874562, надалі за текстом «ОРЕНДОДАВЕЦЬ», та з іншої сторони - Товариство з обмеженою відповідальністю “ВАК”, місцезнаходження: м. Київ, вул. Оболонська, буд. 15, кв. 5, код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України 25698741, надалі за текстом «ОРЕНДАР», в особі генерального директора Величка Олександра Петровича, який проживає в м. Києві, вул. Озерна, буд. 5, кв. 1 і діє на підставі статуту, діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали даний договір про наступне:

1. Орендодавець передав у строкове платне користування Орендарю, а Орендар прийняв у строкове платне користування від Орендодавця нежитлове приміщення нежитлове приміщення №1А (один літера «А»), що знаходиться в будинку під №25 (двадцять п’ять), розташованому по вулиці Малиновського в місті Києві, реєстраційний номер 11111111, на умовах, визначених даним договором.

Загальна площа вищевказаного нежитлового приміщення – 68,4 (шістдесят вісім цілих чотири десятих) кв. м.

2. Нежитлове приміщення, що передається в оренду, належить Гавриленку Віталію Леонідовичу на підставі на підставі договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, посвідченого Петренком О.О., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 18.02.2009 року, реєстровий номер 268. Реєстрація права власності проведена Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 21.02.2009 року, право власності зареєстровано в реєстровій книзі д.259/8562 за реєстровим номером 369-987 (витяг про державну реєстрацію прав №954785621, виданий Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 25.12.2010 року).

3. Згідно з даними, що містяться у витягу з реєстру прав власності на об’єкти нерухомого майна, виданому Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 25.01.2011 року за №954785627, вартість зазначеного нежитлового приміщення становить 75000 (сімдесят п’ять тисяч) гривень 00 копійок.

При укладенні договору оренди нежитлового приміщення Орендодавець зобов'язаний повідомити Орендаря про всі права третіх осіб на нежитлове приміщення, що передається в оренду. Якщо Орендодавець не повідомив Орендаря про всі права третіх осіб на нежитлове приміщення, що передається у оренду, Орендар має право вимагати зменшення розміру плати за користування нежитловим приміщенням або розірвання договору та відшкодування збитків.

4. Орендодавець свідчить, що дійсно є власником нежитлового приміщення, не має обмежень щодо свого права розпорядження нежитловим приміщення, ні нежитлове приміщення, ні будь-яка його частина на момент укладення цього договору нікому іншому не продане, не подароване, не відчужене іншим способом, не надане в іпотеку, не передане в оренду чи безоплатне користування, не є предметом обтяження, в податковій заставі і під забороною (арештом) не перебуває, права третіх осіб (права наймача, право застави, право довічного утримання тощо) щодо нежитлового приміщення відсутні, питання права власності на нежитлове приміщення не є предметом судового розгляду, будь-які спори відносно зазначеного нежитлового приміщення відсутні, нежитлове приміщення не внесено до статутного капіталу юридичних осіб, у нежитловому приміщені не зареєстровано місцезнаходження юридичної особи.

5. Орендодавець свідчить, що нежитлове приміщення перебуває в належному технічному стані, прихованих дефектів, недоліків, самовільних перепланувань в нежитловому приміщені немає, нежитлове приміщення є придатним для використання за призначенням.

Нежитлове приміщення, що передається в оренду, оглянуте Орендарем до підписання даного договору. На момент огляду будь-яких недоліків, які перешкоджали б його використанню за призначенням, не виявлено. Орендар заявляє, що не має будь-яких претензій до Орендодавця з приводу якісних технічних характеристик зазначеного нежитлового приміщення.

6. Нежитлове приміщення передається Орендарю з метою розміщення там стоматологічної клініки і здійснення підприємницької діяльності відповідно до статутних завдань Орендаря.

7. За користування зазначеним нежитловим приміщенням Орендар сплачує Орендодавцю орендну плату в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень 00 копійок на місяць.

Орендна плата сплачується не пізніше 15 (пятнадцятого) числа кожного місяця за наступний місяць.

8. Орендар за власний рахунок сплачує податки, збори, інші обо’язкові платежі, пов’язані з користуванням вищевказаним нежитловим приміщенням, платежі за користування електроенергією, телекомунікаційні послуги, послуги теплопостачання тощо.

9. Протягом 7 (семи) календарних днів з моменту підписання акта приймання-передачі, вказаного в п. 11 даного договору, Орендар зобовязаний сплатити Орендодавцю орендну плату за перший календарний місяць оренди і за останній календарний місяць оренди.

10. Строк оренди складає 5 (пять) років.

11. Передання Орендарю нежитлового приміщення оформляється актом приймання-передачі, який підписується Сторонами даного договору. З моменту підписання зазначеного акта починається обчислення строку даного договору і нарахування орендної плати.

12. Якщо Орендар продовжує користуватися орендованим нежитловим приміщенням після закінчення строку, вказаного в п. 10 даного договору, то, за відсутності заперечень Орендодавця протягом одного місяця, даний договір вважається поновленим на строк, зазначений у п. 10 даного договору.

13. Орендодавець зобовязаний протягом 5 (пяти) календарних днів з моменту укладення даного договору передати нежитлове приміщення, що є предметом даного договору, Орендарю і підписати акт приймання-передачі нежитлового приміщення.

14. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам зміст статті 766 Цивільного кодексу України, відповідно до якої, якщо орендодавець не передає орендарю нежитлове приміщення орендар має право за своїм вибором:

- вимагати від орендодавця передання нежитлового приміщення і відшкодування збитків, завданих затримкою;

- відмовитися від даного договору і вимагати відшкодування завданих йому збитків.

15. Орендар зобов’язаний:

- використовувати нежитлове приміщення належним чином, відповідно до вимог чинного законодавства та даного договору;

- сплачувати орендну плату в строк та у розмірі, передбачених в п. 7 даного договору;

- підтримувати належний технічний стан орендованого нежитлового приміщення, не допускати погіршення його якісних технічних характеристик.

Орендар має право користуватися нежитловим приміщенням без обмежень відповідно до його призначення, з метою, визначеною в п. 6 даного договору, у спосіб, що не порушує якісних технічних характеристик нежитлового приміщення і прав та інтересів Орендодавця та/або інших осіб.

16. Орендодавець зобов’язаний:

- передати нежитлове приміщення Орендарю у строк, визначений у п. 13 даного договору, та підписати акт приймання – передачі нежитлового приміщення;

- забезпечити Орендарю безперешкодний доступ до орендованого нежитлового приміщення без будь-яких обмежень;

- не входити до орендованого приміщення без попереднього повідомлення та/або за відсутності Орендаря.

Орендодавець має право вимагати своєчасної та повної сплати Орендарем орендної плати, визначеної даним договором, перевіряти технічний стан орендованого нежитлового приміщення, з попереднім завчасним (не раніше ніж за 7 (сім) календарних днів) повідомленням Орендаря.

17. Сторона, яка порушила зобов‘язання відповідно до даного договору, повинна усунути ці порушення та відшкодувати іншій Стороні завдану такими порушеннями шкоду.

18. Представник Товариства з обмеженою відповідальністю “ВАК”свідчить, що не перевищує наданих йому повноважень, діє добросовісно та розумно, даний договір укладається ним в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю “ВАК”.

19. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням даного договору, несе Орендар.

20. Якщо Орендар користується орендованим нежитловим приміщенням не за його призначенням або з порушенням умов даного договору Орендодавець має право вимагати розірвання даного договору та відшкодування збитків.

Орендар має право змінювати стан нежитлового приміщення, переданого йому в оренду, лише за попередньою письмовою згодою Орендодавця.

21. Орендар має право передати нежитлове приміщення, що є предметом даного договору, в суборенду іншій особі лише за попередньою письмовою згодою Орендодавця.

22. Поточний ремонт орендованого нежитлового приміщення провадиться Орендарем за його рахунок.

Капітальний ремонт орендованого нежитлового приміщення провадиться Орендодавцем за його рахунок.

Якщо Орендодавець не провів капітального ремонту орендованого нежитлового приміщення, що перешкоджає його використанню відповідно до призначення та умов даного договору, Орендар має право:

- відремонтувати орендоване нежитлове приміщення, зарахувавши вартість ремонту в рахунок плати за користування орендованим нежитловим приміщенням, або вимагати відшкодування вартості ремонту;

- вимагати розірвання даного договору та відшкодування збитків.

23. Орендар, який належно виконує свої обов'язки за даним договором, після спливу строку даного договору має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди на новий строк.

Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди на новий строк, зобов'язаний повідомити про це Орендодавця до спливу строку даного договору, а саме: не пізніше ніж за 2 (два) місяці до закінчення строку даного договору.

Орендар, який належно виконує свої обов'язки за даним договором, у разі продажу орендованого нежитлового приміщення, має переважне право перед іншими особами на його придбання.

24. Орендар може поліпшити орендоване нежитлове приміщення, лише за попередньою письмовою згодою Орендодавця.

Якщо поліпшення можуть бути відокремлені від орендованого нежитлового приміщення без його пошкодження, Орендар має право на їх вилучення.

Якщо поліпшення орендованого нежитлового приміщення зроблено за згодою Орендодавця, Орендар має право на відшкодування вартості необхідних витрат або на зарахування їх вартості в рахунок плати за користування орендованим нежитловим приміщенням.

Якщо Орендар без згоди Орендодавця зробив поліпшення, які не можна відокремити без шкоди для орендованого нежитлового приміщення, він не має права на відшкодування їх вартості.

25. Орендар зобов'язаний усунути погіршення орендованого нежитлового приміщення, які сталися з його вини.

У разі неможливості відновлення орендованого нежитлового приміщення Орендодавець має право вимагати відшкодування завданих йому збитків.

Орендар не відповідає за погіршення орендованого нежитлового приміщення, якщо це сталося внаслідок нормального його зношення або упущень Орендодавця.

26. Шкода, завдана третім особам у зв'язку з користуванням орендованим нежитловим приміщенням, відшкодовується Орендарем на загальних підставах.
Шкода, завдана третім особам у зв'язку з користуванням орендованим нежитловим приміщенням, відшкодовується Орендодавцем, якщо буде встановлено, що це сталося внаслідок особливих властивостей або недоліків орендованого нежитлового приміщення, про наявність яких Орендар не був попереджений Орендодавцем і про які він не знав і не міг знати.

27. Даний договір припиняється у разі ліквідації Товариства з обмеженою відповідальністю “ВАК” (Орендаря).

28. Орендодавець має право відмовитися від даного договору і вимагати повернення орендованого нежитлового приміщення, якщо Орендар не вносить плату за користування орендованим нежитловим приміщенням протягом трьох місяців підряд.

У разі відмови Орендодавця від даного договору договір є розірваним з моменту одержання Орендарем повідомлення Орендодавця про відмову від договору.

29. Орендодавець має право вимагати розірвання даного договору, якщо:

- Орендар користується орендованим нежитловим приміщенням всупереч даному договору або призначенню орендованого нежитлового приміщення;

- Орендар без дозволу Орендодавця передав орендоване нежитлове приміщення у користування іншій особі;

- Орендар своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження орендованого нежитлового приміщення.

30. Орендар має право вимагати розірвання даного договору, якщо:

- Орендодавець передав у користування орендоване нежитлове приміщення, якість якого не відповідає умовам даного договору та призначенню нежитлового приміщення;

- Орендодавець не виконує свого обов'язку щодо проведення капітального ремонту орендованого нежитлового приміщення.

31. У разі припинення даного договору Орендар зобов'язаний негайно повернути Орендодавцеві орендоване нежитлове приміщення у стані, в якому воно було одержано, з урахуванням нормального зносу.

Якщо Орендар не виконує обов'язку щодо повернення орендованого нежитлового приміщення, Орендодавець має право вимагати від Орендаря сплати неустойки у розмірі подвійної плати за користування орендованим нежитловим приміщенням за час прострочення. 

32. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку укладення договорів оренди, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст статей 203, 759-786, 793-797 Цивільного кодексу України, статей 59-65, 74 Сімейного кодексу України.

33. Орендодавець стверджує, що документи, які підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, та всі надані ним відомості відносно зазначеного нежитлового приміщення є достовірні та правдиві. В разі, коли документи чи відомості щодо вищезазначеного нежитлового приміщення виявляться недостовірними, неправдивими, Орендодавець зобов’язаний відшкодувати заподіяні Орендарю збитки та витрати у повному обсязі.

34. Ми, Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

35. Сторони підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.

36. Договір складено в трьох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Іванченка С.А., інші - видаються Сторонам.

37. Даний договір вступає в силу з моменту його державної реєстрації.

38. Нотаріусом роз’яснено Сторонам про необхідність державної реєстрації договору в Комунальному підприємстві «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна».

39. Дружина Орендодавця надала свою згоду на передання в оренду ним вищевказаного нежитлового приміщення і укладення даного договору в заяві, справжність підпису на якій засвідчено Іванченком С.А, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 08.02.2011 року, реєстровий номер 320.

 

ПІДПИСИ: ПІДПИС (Макаренко Д.К.)   

 

Генеральний директор: ПІДПИС (Величко О.П.)

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Використано матеріали книги Коротюк О.В.

Зразки нотаріальних документів: навч.-практ. посіб. / О.В.Коротюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных