Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ ОРЕНДИ АВТОМОБІЛЯ

 

Д О Г О В І Р

ОРЕНДИ АВТОМОБІЛЯ

Місто Київ, двадцять четвертого лютого дві тисячі одинадцятого року.

Ми: з однієї сторони – Сергієнко Олег Кирилович, проживаю в м. Києві, вул. Лароша Гавро, буд. 1, кв. 254, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1569874562, надалі за текстом «ОРЕНДОДАВЕЦЬ», та з іншої сторони – Товариство з обмеженою відповідальністю “ВАК”, місцезнаходження: м. Київ, вул. Оболонська, буд. 15, кв. 5, код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України 25698741, надалі за текстом «ОРЕНДАР», в особі генерального директора Величка Олександра Петровича, який проживає в м. Києві, вул. Озерна, буд. 5, кв. 1 і діє на підставі статуту, діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали даний договір про наступне:

1. Орендодавець передав у строкове платне користування Орендарю, а Орендар прийняв у строкове платне користування від Орендодавця легковий автомобіль марки HONDA CR-V, тип транспортного засобу – ЛЕГКОВИЙ ДЖИП, 2007 року випуску, номер шасі (кузова, рами) JVLDU2687WR111111 JVLDU2687WR111111, реєстраційний номер AA1111KB, зареєстрований в УДАІ ГУ МВС України в м. Києві 21.07.2009 року, на умовах, визначених даним договором.

2. Вищевказаний автомобіль належить Сергієнку Олегу Кириловичу на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ААС111111, виданого УДАІ ГУ МВС України в м. Києві 21.07.2009 року.

 При укладенні договору оренди автомобіля Орендодавець зобов'язаний повідомити Орендаря про всі права третіх осіб на автомобіль, що передається у оренду. Якщо Орендодавець не повідомив Орендаря про всі права третіх осіб на автомобіль, що передається у оренду, Орендар має право вимагати зменшення розміру плати за користування автомобілем або розірвання договору та відшкодування збитків.

3. Сторони оцінюють вищевказаний автомобіль в 88000 (вісімдесят вісім тисяч) гривень 00 копійок.

4. Орендодавець свідчить, що дійсно є власником автомобіля, не має обмежень щодо свого права розпорядження автомобілем, автомобіль на момент укладення цього договору нікому іншому не проданий, не подарований, не відчужений іншим способом, не наданий в заставу, не переданий в оренду чи безоплатне користування, не є предметом обтяження, в податковій заставі і під забороною (арештом) не перебуває, права третіх осіб (права наймача, право застави, право довічного утримання тощо) щодо автомобіля відсутні, питання права власності на автомобіль не є предметом судового розгляду, будь-які спори відносно зазначеного автомобіля відсутні, автомобіль не внесено до статутного капіталу юридичних осіб.

5. Орендодавець свідчить, що автомобіль перебуває в належному технічному стані, прихованих дефектів, недоліків, немає, автомобіль є придатним для використання за призначенням.

Автомобіль, що передається в оренду, оглянутий Орендарем до підписання даного договору. На момент огляду будь-яких недоліків, які перешкоджали б його використанню за призначенням, не виявлено. Орендодавець заявляє, що не має будь-яких претензій до Орендаря з приводу якісних технічних характеристик зазначеного автомобіля.

6. Вищевказаний автомобіль буде використовуватися Орендарем для здійснення транспортного обслуговування.

7. За користування зазначеним автомобілем Орендар сплачує Орендодавцю орендну плату в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень 00 копійок на місяць.

Орендна плата сплачується не пізніше 15 (пятнадцятого) числа кожного місяця за наступний місяць.

8. Витрати, пов'язані з використанням орендованого автомобіля, в тому числі зі сплатою податків та інших платежів, несе Орендар.

9. Строк оренди складає 5 (пять) років.

10. Якщо Орендар продовжує користуватися автомобілем після закінчення строку, вказаного в п. 9 даного договору, то, за відсутності заперечень Орендодавця протягом одного місяця, даний договір вважається поновленим на строк, зазначений у п. 9 даного договору.

11. Передання Орендарю автомобіля оформляється актом приймання-передачі, який підписується Сторонами даного договору. З моменту підписання зазначеного акта починається обчислення строку даного договору і нарахування орендної плати.

12. Протягом 7 (семи) календарних днів з моменту підписання акта приймання-передачі, вказаного в п. 11 даного договору, Орендар зобовязаний сплатити Орендодавцю орендну плату за перший календарний місяць оренди і за останній календарний місяць оренди.

13. Орендодавець зобовязаний протягом 5 (пяти) календарних днів з моменту укладення даного договору передати автомобіль, що є предметом даного договору, Орендарю і підписати акт приймання-передачі автомобіля.

14. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам зміст статті 766 Цивільного кодексу України, відповідно до якої, якщо Орендодавець не передає Орендарю автомобіль Орендар має право за своїм вибором:

- вимагати від Орендодавця передання автомобіля і відшкодування збитків, завданих затримкою;

- відмовитися від даного договору і вимагати відшкодування завданих йому збитків.

15. Орендар зобов’язаний:

- використовувати автомобіль належним чином, відповідно до вимог чинного законодавства та даного договору;

- сплачувати орендну плату в строк та у розмірі, передбачених п. 7 даного договору;

- підтримувати належний технічний стан автомобіля, не допускати погіршення його якісних технічних характеристик.

Орендар має право користуватися автомобілем без обмежень відповідно до його призначення, з метою, визначеною в п. 6 даного договору, у спосіб, що не порушує якісних технічних характеристик автомобіля і прав та інтересів Орендодавця та/або інших осіб.

Орендар зобов'язаний підтримувати транспортний засіб у належному технічному стані.

16. Орендодавець зобов’язаний:

- передати вищевказаний автомобіль Орендарю у строк, визначений у
п. 13 даного договору, та підписати акт приймання–передачі автомобіля;

- забезпечити Орендарю безперешкодний доступ до автомобіля без будь-яких обмежень.

Орендодавець має право вимагати своєчасної та повної сплати Орендарем орендної плати, визначеної даним договором, перевіряти технічний стан автомобіля, з попереднім завчасним (не раніше ніж за 7 (сім) календарних днів) повідомленням Орендаря.

Страхування транспортного засобу здійснюється Орендодавцем.

17. Сторони домовились, що фінансування поточного ремонту, проходження технічного огляду орендованого автомобіля, заправлення вищевказаного автомобіля паливно-мастильними матеріалами здійснюється за рахунок Орендаря.

18. Сторона, яка порушила зобов‘язання відповідно до даного договору, повинна усунути ці порушення та відшкодувати іншій Стороні завдану такими порушеннями шкоду.

19. Представник Товариства з обмеженою відповідальністю “ВАК” свідчить, що не перевищує наданих йому повноважень, діє добросовісно та розумно, даний договір укладається ним в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю “ВАК”.

20. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням даного договору, несе Орендар.

21. Якщо Орендар користується автомобілем не за його призначенням або з порушенням умов даного договору Орендодавець має право вимагати розірвання даного договору та відшкодування збитків.

Орендар має право змінювати стан (зовнішній вигляд) автомобіля, переданого йому в оренду, лише за згодою Орендодавця.

22. Орендар має право передати автомобіль, що є предметом даного договору, в суборенду іншій особі лише за попередньою письмовою згодою Орендодавця.

23. Орендар, який належно виконує свої обов'язки за даним договором, після спливу строку даного договору має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди на новий строк.

Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди на новий строк, зобов'язаний повідомити про це Орендодавця до спливу строку даного договору, а саме: не пізніше ніж за 2 (два) місяці до закінчення строку даного договору.

Орендар, який належно виконує свої обов'язки за даним договором, у разі продажу автомобіля, має переважне право перед іншими особами на його придбання.

24. Орендар зобов'язаний усунути погіршення автомобіля, які сталися з його вини.

У разі неможливості відновлення автомобіля Орендодавець має право вимагати відшкодування завданих йому збитків.

Орендар не відповідає за погіршення автомобіля, якщо це сталося внаслідок нормального його зношення або упущень Орендодавця.

25. Даний договір припиняється у разі ліквідації Товариства з обмеженою відповідальністю “ВАК” (Орендаря).

26. Орендодавець має право відмовитися від даного договору і вимагати повернення автомобіля, якщо Орендар не вносить плату за користування автомобілем протягом трьох місяців підряд.

У разі відмови Орендодавця від даного договору договір є розірваним з моменту одержання Орендарем повідомлення Орендодавця про відмову від договору.

27. Орендодавець має право вимагати розірвання даного договору, якщо:

- Орендар користується орендованим автомобілем всупереч договору або призначенню автомобіля;

- Орендар без дозволу Орендодавця передав орендований автомобіль у користування іншій особі;

- Орендар своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження орендованого автомобіля.

28. Орендар має право вимагати розірвання даного договору, якщо: Орендодавець передав в оренду автомобіль, якість якого не відповідає умовам даного договору та призначенню автомобіля.

29. У разі припинення даного договору Орендар зобов'язаний негайно повернути Орендодавцеві орендований автомобіль у стані, в якому він був одержаний, з урахуванням нормального зносу.

Якщо Орендар не виконує обов'язку щодо повернення автомобіля Орендодавець має право вимагати від Орендаря сплати неустойки у розмірі подвійної плати за користування орендованим автомобілем за час прострочення.

30. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку укладення договорів оренди, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст статей 203, 759-786, 798-805 Цивільного кодексу України, статей 59-65, 74 Сімейного кодексу України.

31. Орендодавець стверджує, що документи, які підтверджують його право власності на автомобіль, та всі надані ним відомості відносно зазначеного автомобіля є достовірні та правдиві. В разі, коли документи чи відомості щодо вищезазначеного автомобіля виявляться недостовірними, неправдивими, Орендодавець зобов’язаний відшкодувати заподіяні Орендарю збитки та витрати у повному обсязі.

32. Ми, Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

33. Сторони підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.

34. Договір складено в трьох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Іванченка С.А., інші - видаються Сторонам.

35. Даний договір вступає в силу з моменту його нотаріального посвідчення.

36. Дружина Орендодавця надала свою згоду на передання ним в оренду вищевказаного автомобіля і укладення даного договору в заяві, справжність підпису на якій засвідчено Іванченком С.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 08.02.2011 року, реєстровий номер 320.

 

ПІДПИСИ: ПІДПИС (Сергієнко О.К.)  

 

Генеральний директор: ПІДПИС (Величко О.П.)

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Використано матеріали книги Коротюк О.В.

Зразки нотаріальних документів: навч.-практ. посіб. / О.В.Коротюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных