Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ

 

Д О Г О В І Р

КУПІВЛІ - ПРОДАЖУ

НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ

Місто Київ, восьмого лютого дві тисячі одинадцятого року.

Ми: з однієї сторони – Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛД», місцезнаходження: м. Київ, вул. Оболонська, буд. 15, кв. 5, код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України 25698741, надалі за текстом “ПРОДАВЕЦЬ”, в особі генерального директора Бородіна Олександра Петровича, який проживає в м. Києві, вул. Озерна, буд. 5, кв. 1, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1111111111 і діє на підставі статуту, та з другої сторони – Кравченко Сергій Миколайович, проживаю в м. Києві, вул. Лароша Гавро, буд. 1, кв. 254, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1569874562, надалі за текстом «ПОКУПЕЦЬ», діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали даний договір про наступне:

1. Продавець продав та передав Покупцю, а Покупець купив та прийняв від Продавця нежитлове приміщення №1А (один літера «А»), що знаходиться в будинку під №25 (двадцять п’ять), розташованому по вулиці Малиновського в місті Києві.

Загальна площа відчужуваного нежитлового приміщення – 68,4 (шістдесят вісім цілих чотири десятих) кв.м.

2. Відчужуване нежитлове приміщення належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ОЛД» на підставі договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, посвідченого Петренком О.О., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 18.02.2009 року, реєстровий номер 268. Реєстрація права власності проведена Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 21.02.2009 року, право власності зареєстровано в реєстровій книзі д.259/8562 за реєстровим номером 369-987 (витяг про державну реєстрацію прав №954785621, виданий Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 25.12.2011 року). 

3. Згідно з даними, що містяться у витягу з реєстру прав власності на об’єкти нерухомого майна, виданому Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 25.01.2011 року за №954785627, вартість відчужуваного нежитлового приміщення становить 75000 (сімдесят п’ять тисяч) гривень 00 копійок.

4. Продавець свідчить, що дійсно є власником нежитлового приміщення, не має обмежень щодо свого права розпорядження нежитловим приміщення, ні нежитлове приміщення, ні будь-яка його частина на момент укладення цього договору нікому іншому не продане, не подароване, не відчужене іншим способом, не надане в іпотеку, не передане в оренду чи безоплатне користування, не є предметом обтяження, в податковій заставі і під забороною (арештом) не перебуває, права третіх осіб (права наймача, право застави, право довічного утримання тощо) щодо нежитлового приміщення відсутні, питання права власності на нежитлове приміщення не є предметом судового розгляду, будь-які спори відносно зазначеного нежитлового приміщення відсутні, нежитлове приміщення не внесено до статутного капіталу юридичних осіб, у нежитловому приміщені не зареєстровано місцезнаходження юридичної особи.

Продавець повідомлений нотаріусом, що відповідно до ст. 659 Цивільного кодексу України у разі невиконання вимоги щодо попередження ним покупця про права третіх осіб на нежитлове приміщення покупець має право вимагати зниження ціни або розірвання договору купівлі-продажу, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб. Згідно з ч. 1 ст. 661 Цивільного кодексу України у разі вилучення за рішенням суду нежитлового приміщення у покупця на користь третьої особи на підставах, що виникли до продажу нежитлового приміщення, продавець має відшкодувати покупцеві завдані йому збитки, якщо покупець не знав або не міг знати про наявність цих підстав.

5. Продавець свідчить, що нежитлове приміщення перебуває в належному технічному стані, прихованих дефектів, недоліків, самовільних перепланувань в нежитловому приміщені немає, нежитлове приміщення є придатним для використання за призначенням.

6. Нежитлове приміщення, що продається, оглянуте Покупцем до підписання даного договору. На момент огляду будь-яких недоліків, які перешкоджали б його використанню за призначенням, не виявлено. Покупець заявляє, що не має будь-яких претензій до Продавця з приводу якісних технічних характеристик відчужуваного нежитлового приміщення.

7. За домовленістю Сторін, продаж нежитлового приміщення вчинено за 75000 (сімдесят п’ять тисяч) гривень 00 копійок, які Продавець одержав в повному обсязі від Покупця до моменту підписання даного договору. Фінансових або будь-яких інших претензій з приводу проведеного розрахунку Сторони одна до одної не мають.

Розрахунки за придбане нежитлове приміщення здійснені Покупцем шляхом безготівкового перерахування всієї суми на рахунок Продавця №264598752645 в Публічному акціонерному Товаристві Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», МФО 323650, код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій 12564897.

8. Звільнення нежитлового приміщення Продавцем здійснюється протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту нотаріального посвідчення даного договору.

9. Згідно з ч. 4 ст. 334 Цивільного кодексу України право власності на вищезазначене нежитлове приміщення виникає у Покупця з моменту державної реєстрації договору.

10. На виконання вимог ч. 2 ст. 662 Цивільного кодексу України Продавець передав Покупцю технічний паспорт та інші документи, що стосуються нежитлового приміщення.

11. Сторона, яка порушила зобов‘язання відповідно до даного Договору, повинна усунути ці порушення та відшкодувати іншій стороні завдану такими порушеннями шкоду.

12. Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЛД» свідчить, що не перевищує наданих йому повноважень, діє добросовісно та розумно, даний договір укладається ним в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЛД».

13. На виконання вимог ч. 9 ст. 1, ч. 10 ст. 4 та ч. 8 ст. 2 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування в розмірі 1% від вартості нежитлового приміщення, зазначеної в п. 7 даного договору, здійснює Покупець. На виконання вимог ч. 3 ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» сплату державного мита за ставкою 1% від суми, вказаної в п. 7 даного договору, здійснює Продавець. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням цього договору Сторони несуть порівну.

14. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку укладення договорів купівлі-продажу, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст статей 203, 655-697 Цивільного кодексу України, статей 59-65, ст. 74 Сімейного кодексу України.

         15. Продавець стверджує, що документи, які підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, та всі надані ним відомості відносно зазначеного нежитлового приміщення є достовірні та правдиві. В разі, коли документи чи відомості щодо вищезазначеного нежитлового приміщення виявляться недостовірними, неправдивими, Продавець зобов’язаний відшкодувати заподіяні Покупцю збитки та витрати у повному обсязі.

16. Ми, Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

17. Сторони підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.

18. Договір складено в двох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Іванченка С.А., другий видається Покупцю.

19. Нотаріусом роз’яснено зміст ст. 182 Цивільного кодексу України, відповідно до якої, право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. Державна реєстрація прав на нерухомість і правочинів щодо нерухомості є публічною, здійснюється відповідним органом, який зобов'язаний надавати інформацію про реєстрацію та зареєстровані права в порядку, встановленому законом.

20. Дружина Покупця надала свою згоду на купівлю ним вищевказаного нежитлового приміщення і укладення даного договору в заяві, справжність підпису на якій засвідчено Іванченком С.А, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 08.02.2011 року, реєстровий номер 320.

 

ПІДПИСИ: Генеральний директор ПІДПИС (Бородін О.П.)   

 

                               ПІДПИС (Кравченко С.М.)

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Використано матеріали книги Коротюк О.В.

Зразки нотаріальних документів: навч.-практ. посіб. / О.В.Коротюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных