Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ ЗАСТАВИ,

ПРЕДМЕТОМ ЯКОГО Є ОБЛАДНАННЯ

 

ДОГОВІР ЗАСТАВИ

Місто Київ, восьмого червня дві тисячі одинадцятого року.

Ми: з однієї сторони - Акціонерний комерційний банк «БАНК», код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України 11111111, місцезнаходження: м. Київ, пр-т Перемоги, буд. 93, надалі за текстом «Заставодержатель», в особі директора Київської філії Акціонерного комерційного банка «БАНК» Іванова Тараса Івановича, який проживає в м. Києві, вул. Оболонська, буд. № 6, кв. 34 і діє на підставі довіреності, посвідченої Маринець О.П., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 02.02.2011 року, реєстровий номер 245, та з другої сторони - Волужин Костянтин Вікторович, суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа (фізична особа – підприємець), свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця А01№222666, видане Оболонською районною державною у м. Києві адміністрацією 11.05.2009 року, проживає в м. Києві, вул. Малиновського, буд. 2, кв. 11, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1111111111, надалі за текстом – «Заставодавець», діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали даний договір про наступне:

1. Заставодавець з метою забезпечення повного виконання зобов’язання, зазначеного в п. 2 даного договору, передає в заставу Заставодержателю, а Заставодержатель приймає від Заставодавця в заставу на умовах, визначених даним договором, майно, зазначене в п. 5 даного договору.

2. Даним договором забезпечується виконання зобов’язань Заставодавця перед Заставодержателем за кредитним договором №74893548, укладеним між суб’єктом підприємницької діяльності – фізичною особою (фізичною особою – підприємцем) Волужиним Костянтином Вікторовичем та Акціонерним комерційним банком «БАНК» 08.06.2011 року, зі всіма додатковими угодами, змінами і доповненнями до нього, надалі за текстом – кредитний договір, а саме: повернення кредиту у розмірі 100000 (ста тисяч) гривень 00 копійок в строк до 08.06.2012 (восьмого червня дві тисячі дванадцятого) року, зі сплатою 20 (двадцяти) відсотків річних, неустойки та інших можливих витрат Заставодержателя.

3. Погашення заборгованості Заставодацем за кредитним договором здійснюється на умовах, визначених кредитним договором.

4. За рахунок заставленого майна, визначеного в п. 5 даного договору, Заставодержатель має право задовольнити свої вимоги та відшкодувати витрати в повному обсязі, що визначається на момент фактичного задоволення, а саме:

- вимоги за основним зобов’язанням включаючи нараховані за кредитним договором проценти, неустойку (штраф, пеню), основної суми боргу та будь-якого збільшення цієї суми, інших платежів на користь Заставодержателя, передбачених кредитним договором;

- вимоги щодо відшкодування витрат на утримання та збереження заставленого майна; витрат на страхування заставленого майна (якщо Заставодержатель поніс такі витрати); збиток, заподіяний простроченням виконання, витрати понесені Заставодержателем по зверненню стягнення і реалізації заставленого майна, включаючи судові витрати, витрати на оплату винагороди залученим експертам, інших документально підтверджених витрат Заставодержателя, якщо вони будуть мати місце.

Розмір забезпечених заставою вимог за кредитним договором включає суму нарахованих процентів, штрафних санкцій та витрат по зверненню стягнення та реалізації заставленого майна.

5. Предметом застави за даним є зазначене в цьому розділі  деревообробне обладнання (надалі за текстом – предмет застави), а саме:

п/п

Найменування та вид

обладнання

Кількість

в шт.

 

 

Загальна  вартість, в грн.,

без ПДВ

1

Верстат оцилінрувальний

1

36 904

2

Верстат 4-хсторонній С-30 з фрезами для виготовлення профільного бруса

1

43 800

3

Верстат чашкорізний з фрезою

1

12 600

4

Верстат подовжньо обрізний для розпилювання дошки

1

46 725

5

Рольганги

1

2 250

6

Верстат подовжньо-обрізний ВПО-1.14-001(двохпилкова пилорама з електроною системою «Барс»)

1

12 492

7

Пилорама стрічкова ВСГ - 800

1

16 950

8

Верстат кругло пильний брусовочний Ц-32

1

38 404

9

Верстат кругло пильний   брусовочний Ц-М120

1

29 488

10

Верстат торцовочний

1

3 750

11

 

Камера сушильна вакуумна електрична

1

18 937

12

Верстат торцовочний з гідроподачою пилки

1

10 788

13

Тельфер гп 2 тн

1

11 700

 

Всього:

 

284 778

Асортимент та кількість обладнання, зазначених у вищевказаній таблиці, визначені на момент укладення даного договору.

6. Протягом строку дії даного договору Заставодавець зобов’язаний забезпечити наявність обладнання зазначених вище видових та родових характеристик на загальну суму не менше, ніж узгоджена Сторонами оціночна вартість предмету застави, зазначена в п. 9 даного договору.

7. Право застави, передбачене даним договором, поширюється на предмет застави разом з усіма існуючими та майбутніми майновими та іншими правами, що відносяться до предмету застави.

8. Предмет застави знаходиться у складському приміщенні Заставодавця за адресою: м. Житомир, вул. Лесі Українки, будинок №6.

Заставодавець не має права без згоди Заставодержателя змінювати місцезнаходження предмету застави, передавати предмет застави на зберігання третім особам.

9. За домовленістю Сторін на момент укладення даного договору оціночна вартість предмету застави складає 284778 (двісті вісімдесят чотири тисячі сімсот сімдесят вісім) гривень 00 копійок. При цьому Сторони згодні з тим, що при зверненні стягнення та реалізації предмету застави Заставодержатель не буде зв’язаний або будь-яким чином обмежений зазначеною оціночною вартістю предмету застави.

10. Застава, що виникає в силу даного договору, є забезпечувальним обтяженням. Предметом забезпечувального обтяження є предмет застави, зазначений в п. 5 даного договору. Обтяження, встановлене даним договором на предмет застави, поширюється також на все обладнання, яким може замінюватися Предмет застави відповідно до умов даного, а також на інші сфери дії обтяження, встановлені законом. Обтяження, що виникає в силу даного договору, підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством України.

11. У разі звернення стягнення на предмет застави за рахунок Заставодавця проводиться оцінка предмету застави на момент проведення стягнення із залученням експерта.

12. Заставодавець свідчить, що предмет застави перебуває в належному технічному стані, прихованих дефектів, недоліків, немає, предмет застави є придатним для використання за призначенням.

Предмет засави, оглянутий Заставодержателем до підписання цього договору. На момент огляду будь-яких недоліків, які перешкоджали б його використанню за призначенням, не виявлено. Заставодавець заявляє, що не має будь-яких претензій до Заставодержателя з приводу якісних технічних характеристик предмету застави.

13. Заставодавець свідчить, що дійсно є власником предмета застави, він не має обмежень щодо свого права розпорядження предметом застави, предмет застави, на момент укладення цього договору нікому іншому не проданий, не подарований, не відчужений іншим способом, не наданий в заставу, не переданий в оренду чи безоплатне користування, не є предметом обтяження, в податковій заставі і під забороною (арештом) не перебуває, права третіх осіб (права наймача, право застави, право довічного утримання тощо) щодо предмета застави відсутні, питання права власності на предмет застави не є предметом судового розгляду, будь-які спори відносно предмета застави відсутні, предмет застави не внесений до статутного капіталу юридичних осіб.

Нотаріусом роз’яснено ч. 4 ст. 18 Закону України «Про заставу», відповідно до якої якщо предметом застави є рухоме майно, заставодержатель зареєстрованої застави має переважне право на задоволення вимог із заставленого майна перед заставодержателями незареєстрованих застав та заставодержателями застав, які зареєстровані пізніше. Переважне право заставодержателів одного і того ж майна, що зареєстровані в один і той же день, визначається моментом реєстрації застави. Переважне право у задоволенні вимог із заставленого рухомого майна визначається на підставі моменту реєстрації застави та моменту реєстрації змін щодо предмета застави в частині цих змін.

14. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмету застави несе Заставодавець.

У разі випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета застави Заставодавець на вимогу Заставодержателя зобов’язаний надати рівноцінний предмет або, якщо це можливо, відновити знищений чи пошкоджений предмет застави.

15. Заставодавець зобов'язаний створювати належні умови для зберігання предмета застави, що виключають його псування, знищення.

16. Заставодавець має право володіти та користуватися предметом застави відповідно до його призначення. Заставодавець не має права розпоряджуватися предметом застави (здійснювати його продаж, міну, дарування, передачу у користування, здачу в оренду, передачу як внесок (частки) у майно юридичної особи і т.п.), а також змінювати його місцезнаходження без попередньої письмової згоди Заставодержателя.

17. Предмет застави та інше майно, на яке поширюється обтяження в силу даного та чинного законодавства України, не може бути предметом будь-яких інших приватних обтяжень, в тому числі не може передаватися у наступну заставу, крім таких випадків: (1) наступна застава здійснюється за попередньою письмовою згодою Заставодержателя; (2) наступна застава здійснюється на користь Заставодержателя в забезпечення інших зобов’язань Заставодавця або третіх осіб перед Заставодержателем.

18. Заміна предмету застави на інше обладнання з іншими видовими родовими ознаками, ніж описані в даному договорі, може здійснюватися тільки за попередньою письмовою згодою Заставодержателя.

Заставодавець не має права без письмової згоди Заставодержателя здійснювати будь-яке перетворення предмету застави, не передбачене даним договором, яке може призвести до змін у складі предмету застави, що не дозволять індивідуалізувати предмет застави способом, достатнім для ідентифікації сукупності обладнання як предмету застави.

19. Заставодавець зобов’язаний:

- на вимогу Заставодержателя надавати йому оригінали (для огляду) та належним чином посвідчені копії документів, необхідні для здійснення контролю за предметом застави, в тому числі, але не виключно: контракти, накладні, акти приймання-передачі, що стосуються набуття у власність  предмету застави тощо;

- вживати за власний кошт всі необхідні заходи для належного збереження предмету застави, та захист предмету застави від незаконних посягань з боку третіх осіб;

- не здійснювати дій, які можуть привести до зменшення вартості та/або якості предмету застави; утримувати предмет застави належним чином і в належному стані;

- у випадку загибелі (пошкодження, погіршення стану тощо) предмету застави надати в якості забезпечення зобов’язання за кредитним договором аналогічне за вартістю i якістю обладнання або виконати зобов’язання за кредитним договором в повному обсязі, незалежно від настання строку його виконання;

- негайно повідомляти Заставодержателя про будь-яку загрозу знищення, пошкодження, псування чи погіршення стану предмета застави, про будь-які обставини, що можуть негативно вплинути на права Заставодержателя за даним договором, про будь-які зміни, що відбулись або відбуваються в предметі застави, в тому числі про посягання третіх осіб на предмет застави, про виникнення публічних обтяжень відносно предмету застави;

- сплачувати всі передбачені законодавством України податки, збори та інші обов’язкові платежі на майно, що входить до складу предмету застави;

- протягом усього часу дії даного договору надавати Заставодержателю можливість здійснювати фактичний контроль за наявністю, розміром, станом зберігання та використання предмету застави, в тому числі надавати безперешкодний доступ і прохід представнику Заставодержателя до місця знаходження предмета застави;

- нести усі витрати, пов’язані з укладенням та нотаріальним посвідченням даного договору та реєстрацією обтяження предмета застави у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна;

- протягом всього строку дії даного договору забезпечити набуття у власність/вироблення обладнання у кількості, достатній для підтримання постійного обсягу наявного в заставі у Заставодержателя обладнання на суму, що дорівнює оціночній вартості предмету застави, зазначеній в п. 9 даного договору;

- протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня укладення даного договору надати Заставодержателю відповідні докази страхування за свій рахунок та на користь Заставодержателя (як вигодонабувача, який у разі настання страхового випадку набуває право вимоги до страховика) предмету застави на весь строк дії даного договору у страховика, схваленого Заставодержателем. Предмет застави має бути застрахований на суму, не меншу ніж узгоджена Сторонами оціночна вартість предмету застави, визначена в п. 9 даного договору, від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження та псування. В договорі страхування повинно бути передбачено, що Заставодавець не має права змінювати умови такого договору, в тому числі вигодонабувача без письмової згоди Заставодержателя. Істотні умови договору страхування (в тому числі ризики та страхові випадки) мають бути погоджені із Заставодержателем до його підписання;

- протягом строку дії даного договору забезпечувати перебування предмету застави застрахованим відповідно до договору страхування предмету застави, укладення якого передбачено даним договором, на тих самих умовах, на яких цей договір страхування був укладений. Заставодавець зобов’язаний надавати Заставодержателю як вигодонабувачу докази належного виконання зазначеного обов’язку: відповідні додаткові угоди до договору страхування, документи, що підтверджують сплату Заставодавцем страхових платежів відповідно до умов такого договору страхування тощо);

- виконувати інші обов’язки, передбачені даним договором та чинним законодавством України.

20. Протягом дії даного договору Заставодавець зобов’язаний надавати Заставодержателю можливість здійснювати фактичний контроль за наявністю, станом зберігання та використання предмета застави, в тому числі надавати безперешкодний доступ представникам Заставодержателя до предмету застави з метою реалізації ними своїх прав, передбачених даним договором.

21. У разі, якщо Заставодержатель зареєструє у Державному реєстрі обмежень рухомого майна відомості про звернення стягнення на предмет застави, Заставодавець не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з моменту одержання вимоги Заставодержателя зобов’язаний передати йому предмет застави для його реалізації та погашення забезпечених заставою вимог, або виконати обов’язки за кредитним договором у повному обсязі.

22. Заставодержатель має право:

- у випадках та в порядку, передбачених даним договором та чинним законодавством України, одержати задоволення своїх вимог з вартості предмету застави переважно перед іншими кредиторами;

- у будь-який час протягом строку дії даного договору перевіряти документально і в натурі наявність, розмір, стан, умови збереження та користування предметом застави. Заставодавець зобов’язаний не перешкоджати реалізації цього права Заставодержателем, надавати йому усі документи, необхідні для перевірки наявності, стану, умов збереження та користування предметом застави, а також негайно на вимогу Заставодержателя забезпечити йому фізичний доступ до предмету застави. В результаті перевірки предмету застави Сторони не рідше одного разу на місяць складають акт перевірки предмету застави;

- вимагати від Заставодавця вживання заходів, необхідних для збереження предмету застави;

- вимагати від будь-якої особи припинення посягань на предмет застави;

- у випадках, передбачених даним договором, вимагати дострокового виконання забезпечених заставою зобов’язань;

- здійснити переоцінку вартості предмета застави із залученням незалежного оцінювача;

- у разі порушення Заставодавцем обов’язків, встановлених даним договором, вимагати дострокового виконання зобов’язання Заставодавця за кредитним договором, а в разі його невиконання – звернути стягнення на предмет застави. У разі порушення Заставодавцем обов’язків щодо збереження предмету застави Заставодержатель може скористатися правами, зазначеними в попередньому реченні, або вжити заходів для збереження  предмета застави у власних інтересах та за власний кошт. Заставодавець зобов’язаний негайно на вимогу Заставодержателя відшкодувати останньому всі витрати, понесені у зв’язку з вжиттям заходів щодо збереження предмету застави;

- при настанні страхового випадку відносно предмету застави одержати переважно перед Заставодавцем та третіми особами задоволення своїх вимог із суми страхового відшкодування;

- брати участь в судових спорах (судах загальної юрисдикції, господарських судах тощо) та третейських судах в якості третьої особи під час розгляду будь-яких спорів про предмет застави;

- інші права, передбачені даним договором та чинним законодавством України.

23. Заставодавець має право зупинити звернення стягнення на предмет застави шляхом належного виконання зобов’язання за кредитним договором.

 

24. Заставодержатель вправі звернути стягнення на предмет застави та одержати задоволення своїх вимог з вартості предмету застави переважно перед іншими кредиторами Заставодавця в таких випадках:

- у разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язання Заставодавця за кредитним договором;

- у разі невиконання Заставодавцем вимоги Заставодержателя про дострокове виконання зобов’язання за кредитним договором, зробленої на підставі закону, кредитного договору або даного договору;

- незалежно від настання строку виконання зобов’язання за кредитним договором у випадку припинення (шляхом реорганізації або ліквідації) діяльності Заставодавця/боржника за кредитним договором;

- незалежно від настання строку виконання зобов’язання за кредитним договором у випадку будь-якого порушення умов кредитного договору;

- незалежно від настання строку виконання зобов’язання за кредитним договором у випадку будь-якого порушення Заставодавцем умов даного договору;

- незалежно від настання строку виконання зобов’язання за кредитним договором у випадку, коли предмет застави використовується Заставодавцем не за призначенням;

- незалежно від настання строку виконання зобов’язання за кредитним договором, коли іншою особою розпочато процедуру звернення стягнення на предмет застави;

- незалежно від настання строку виконання зобов’язання за кредитним договором у разі порушення провадження у справі про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом Заставодавця/боржника за кредитним договором;

- в інших випадках, передбачених даним договором та/або чинним законодавством України.

25. Після виконання усіх зобов’язань за кредитним договором Заставодержатель зобов’язаний за вимогою Заставодавця надати йому необхідні документи для внесення змін до Державного реєстру обмежень рухомого майна про обтяження предмета застави.

23. Заставодавець підтверджує, що:

- предмет застави є особистою власністю Заставодавця;

- предмет застави нікому не відчужений, є вільним від різних обмежень (у тому числі не знаходиться у заставі, у податковій заставі, під арештом, не зданий в оренду, не є предметом судового спору, не придбаний у кредит, з відстрочкою або розстрочкою платежу і т. п.), на предмет застави не накладено обтяження по іншим зобов’язанням Заставодавця або співвласника/ів, не існує жодних довіреностей, за якими треті особи наділені повноваженнями від імені Заставодавця або співвласника/ів розпоряджатись тим чи іншим чином предметом застави в цілому чи окремо будь-яким майном, що входить до його складу, або вчиняти інші дії відносно предмету застави;

- не існує жодного чинного або такого, що не набрало чинності, рішення суду, іншого органу щодо арешту, конфіскації, будь-якого примусового стягнення майна та/або грошових коштів із Заставодавця, не існує жодної судової справи, яка може мати негативні для Заставодавця та/або співвласника/ів предмету застави наслідки;

- відносно предмету застави в цілому чи окремого майна, що входить до складу предмету застави, не укладено жодних правочинів, в тому числі договорів управління, найму (оренди), лізингу, безоплатного користування, спільної діяльності, комісії тощо;

- предмет застави знаходиться у відповідності з діючими в Україні технічними нормами та нормативами, що дозволяють його експлуатацію згідно з його призначенням, та пройшов черговий технічний огляд у відповідних державних органах та установах;

- не існує жодних несплачених вимог стосовно предмету застави, в тому числі, але не виключно, митних, податкових тощо;

- укладення даного договору не суперечить чинному законодавству України, жодному судовому рішенню, жодному договору Заставодавця з третіми особами, на предмет застави може бути звернено стягнення і предмет застави може бути реалізовано для задоволення вимог Заставодержателя.

У випадку виникнення будь-яких претензій третіх осіб відносно предмету застави, такі претензії врегульовуються за рахунок Заставодавця. Заставодавець зобов’язаний відшкодувати Заставодержателю збитки, що виникли у Заставодержателя внаслідок надання неправдивих гарантій та запевнень.

У разі, якщо протягом строку дії даного договору будь-яка із зазначених вище гарантій та запевнень виявиться недійсною, Заставодавець зобов’язаний негайно повідомити про це Заставодержателя.

24. Заставодержатель здобуває право звернути стягнення на предмет застави у випадках:

 - якщо в момент настання терміну виконання зобов'язань за кредитним договором, забезпеченими заставою, вони не будуть виконані;

- у випадках, передбачених п. 24 даного договору.

25. Звернення стягнення може здійснюватися на вибір Заставодержателя в такий спосіб:

- на підставі рішення суду;

- на підставі виконавчого напису нотаріуса;

- шляхом позасудового звернення стягнення на предмет застави.

Використання позасудового способу звернення стягнення на предмет застави не позбавляє Заставодержателя права звернутися до суду для звернення стягнення на предмет застави у примусовому порядку.

26. Стягнення може бути звернено на все обладнання, що складає предмет застави або будь-яку його частину за вибором Заставодержателя. Якщо Заставодержатель зверне стягнення на частину предмету застави, він зберігає право наступного стягнення на іншу частину предмету застави.

27. У випадку часткового виконання зобов’язання за кредитним договором застава зберігається в початковому обсязі. У будь-який час до реалізації предмету застави звернення стягнення на нього може бути зупинено шляхом виконанням зобов’язання за кредитним договором у повному обсязі.

28. Реалізація предмету застави, на який звернено стягнення, здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

29. Якщо під час реалізації предмету застави отримана грошова сума перевищує розмір зобов’язання за кредитним договором та інших вимог Заставодержателя, які повинні задовольнятися за рахунок предмету застави, отримані від реалізації предмету застави суми розподіляються відповідно до чинного законодавства України.

30. Звернення стягнення на предмет застави здійснюється на вибір Заставодержателя:

(1) за рішенням суду;

(2) шляхом позасудового врегулювання відповідно до чинного законодавства України;

(3) на підставі виконавчого напису нотаріуса.

31. Визначені даним договором способи звернення стягнення на предмет застави не перешкоджають Заставодержателю застосувати інші способи звернення стягнення на предмет застави, встановлені чинним законодавством України та/або письмовою домовленістю Сторін. У разі, якщо визначені даним договором та/або чинним законодавством заходи позасудового врегулювання з будь-яких причин не призвели до задоволення вимог Заставодержателя повному обсязі, Заставодержатель вправі в будь-який час припинити процедуру позасудового врегулювання та звернути стягнення на предмет застави в цілому чи окреме майно, що входить до його складу, на підставі виконавчого напису нотаріуса чи за рішенням суду (за вибором Заставодержателя).

32. Усі витрати, пов’язані зі зверненням стягнення предмета застави несе Заставодавець.

33. У разі виникнення у Заставодержателя права звернути стягнення на предмет застави Заставодержатель може прийняти рішення про прийняття предмету затави у свою власність, про що письмово повідомляє Заставодавця. В зазначеному повідомленні мають міститися: підстави звернення стягнення на предмет застави, ціна за якою предмет застави переходить у власність Заставодержателя, суть та розмір вимог за зобов’язанням по кредитному договору та вимог щодо відшкодування витрат, передбачених п. 4 даного договору, які припиняються в результаті переходу до Заставодержателя права власності на предмет застави.

34. Зазначене застереження, яке вважається договором про задоволення вимог Заставодержателя, є правовою підставою для реєстрації права власності Заставодержателя на предмет застави.

35. Заставодавець бере на себе обов’язок вчиняти всі залежні від нього дії, які можуть стати необхідними для переходу права власності на предмет застави до Заставодержателя, а також дії, які є необхідними для переходу права власності на предмет застави до Заставодержателя, а також дії, які не є необхідними, але можуть зробити процес переходу права власності належним, простим та максимально швидким. Це застереження визначається Сторонами як договір про задоволення вимог Заставодержателя.

36. У разі виникнення у Заставодержателя права звернути стягнення на предмет застави Заставодержатель має право від свого імені продати або відступити предмет застави будь-якій особі шляхом укладання з нею відповідного договору. Продаж або відступлення предмету застави здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Даним договором Заставодавець уповноважує Заставодержателя подавати та отримувати від імені Заставодавця довідки та документи, необхідні для укладення договору купівлі-продажу або відступлення права вимоги, та підписати такі договори, а також виконувати всі інші дії, які пов’язані з відчуженням предмету застави. У разі продажу або відступлення предмету застави Заставодержатель отримує грошові кошти, виручені від продажу або відступлення предмету застави, та спрямовує їх на погашення витрат Заставодержателя та заборгованості за зобов’язанням по кредитному договору. Якщо предмет застави буде відчужений за суму більшу, ніж сума заборгованості та витрат Заставодержателя, залишок грошових коштів від його продажу Заставодержатель повертає Заставодавцю. Це застереження визначається Сторонами як договір про задоволення вимог Заставодержателя.

37. Застава припиняється:

- з припиненням кредитного договору;

- в разі загибелі предмета застави;

- в разі набуття Заставодержателем права власності на предмет застави;

- в разі примусового продажу предмету застави;

- при закінченні терміну дії права, що складає предмет застави;

- в інших випадках припинення зобов'язань, установлених законом.

38. Нотаріусом роз’яснено положення ст. 29 Закону України «Про заставу», згідно якого у разі відмови кредитора прийняти виконання забезпеченою заставою грошової вимоги відповідна сума вноситься заставодавцем у депозит державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса. Якщо внесена в депозит сума повністю покриває борг, застава припиняється.

39. Даний договір набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення і діє:

- до припинення забезпеченого даним договором зобов'язання в повному обсязі;

- до переходу прав на предмет застави до Заставодержателя;

- до розірвання даного договору за згодою Сторін.

40. Після прийняття рішення про звернення стягнення на предмет застави, з метою забезпечення належного використання переданого в заставу майна, предмет застави може бути переданий Заставодержателю чи іншій особі в управління на період до його реалізації. Цей пункт даного договору вважається договором між Заставодавцем та Заставодержателем про умови передачі предмету застави в управління.

41. Усі зміни та доповнення до даного договору вносяться на підставі додаткових угод, договорів, що мають бути нотаріально посвідченими.

42. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням даного договору, несе Заставодавець.

43. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку укладення договорів застави, підстав та наслідків визнання їх недійсними, порядок державної реєстрації застави, порядок задоволення забезпечених заставою вимог за рахунок предмету застави, зміст статей 203, 572-593 Цивільного кодексу України, зміст статей 59-65, ст. 74 Сімейного кодексу України, зміст статей 1-29, 40-43 Закону України «Про заставу».

44. Договір складено в трьох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мартинюк О.В., інші видаються Сторонам.

45. Ми, Сторони, підтверджуємо, що даний договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

46. Сторони підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.

47. Представник Заставодержателя свідчить, що не перевищує наданих йому повноважень, діє добросовісно та розумно, даний договір укладається ним в інтересах Акціонерного комерційного банка «БАНК».

48. Заставодавець зобов’язаний передати Заставодержателю всі документи, пов’язані з предметом застави та необхідні для належного управління предметом застави.

49. Заставодавець в поданій заяві повідомив, що предмет застави придбаний ним не в шлюбі і не є спільною сумісною власністю. Про зміст цієї заяви нотаріусом доведено до відома Заставодержателя.

 

ПІДПИСИ: ПІДПИС (Волужин К.В.)

 

Директор Київської філії

Акціонерного

комерційного банку «НОВИЙ» ПІДПИС (Іванов Т.І.)                          

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Я, Волужин Костянтин Вікторович, заявляю, предмет застави придбаний мною не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

 

Підпис: ПІДПИС (Волужин К.В.)

 

Я, Іванов Тарас Іванович, представник Акціонерного комерційного банку «БАНК», заявляю, що мені відомо про заяву Волужина Костянтина Вікторовича, що предмет застави придбаний ним не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

 

                 Підпис: ПІДПИС (Іванов Т.І.)

 

Той факт, Волужин Костянтин Вікторович не перебуває у шлюбних відносинах встановлено по відсутності в його паспорті відміток про реєстрацію  шлюбу.

 

Приватний нотаріус

Київського міського

нотаріального округу: ПІДПИС О.В. Мартинюк

 

Використано матеріали книги Коротюк О.В.

Зразки нотаріальних документів: навч.-практ. посіб. / О.В.Коротюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных