Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ ЗАСТАВИ,

ПРЕДМЕТОМ ЯКОГО Є МАЙНОВІ ПРАВА ЗА ДЕПОЗИТОМ

 

ДОГОВІР ЗАСТАВИ

Місто Київ, восьмого червня дві тисячі одинадцятого року.

Ми: з однієї сторони - Акціонерний комерційний банк «БАНК», код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України 11111111, місцезнаходження: м. Київ, пр-т Перемоги, буд. 93, надалі за текстом «Заставодержатель», в особі директора Київської філії Акціонерного комерційного банка «БАНК» Іванова Тараса Івановича, який проживає в м. Києві, вул. Оболонська, буд. № 6, кв. 34 і діє на підставі довіреності, посвідченої Маринець О.П., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 02.02.2011 року, реєстровий номер 245, та з другої сторони - Волужин Костянтин Вікторович, проживає в м. Києві, вул. Малиновського, буд. 2, кв. 11, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1111111111, надалі за текстом – «Заставодавець», діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали даний договір про наступне:

1. Заставодавець з метою забезпечення повного виконання зобов’язання, зазначеного в п. 2 даного договору, передає в заставу Заставодержателю, а Заставодержатель приймає від Заставодавця в заставу на умовах, визначених даним договором, майно, зазначене в п. 5 даного договору.

2. Даним договором забезпечується виконання зобов’язань Волужина Костянтина Вікторовича перед Заставодержателем за кредитним договором №74893548, укладеним між Волужиним Костянтином Вікторовичем та Акціонерним комерційним банком «БАНК» 08.06.2011 року, зі всіма додатковими угодами, змінами і доповненнями до нього, надалі за текстом – кредитний договір, а саме: повернення кредиту у розмірі 1000000 (один мільйон) гривень 00 копійок в строк до 08.06.2012 (восьмого червня дві тисячі дванадцятого) року, зі сплатою 20 (двадцяти) відсотків річних, неустойки та інших можливих витрат Заставодержателя.

3. Погашення заборгованості Волужиним Костянтином Вікторовичем за кредитним договором здійснюється на умовах, визначених кредитним договором.

4. За рахунок заставленого майна, визначеного в п. 5 даного договору, Заставодержатель має право задовольнити свої вимоги та відшкодувати витрати в повному обсязі, що визначається на момент фактичного задоволення, а саме:

- вимоги за основним зобов’язанням, включаючи нараховані за кредитним договором проценти, неустойку (штраф, пеню), основної суми боргу та будь-якого збільшення цієї суми, інших платежів на користь Заставодержателя, передбачених кредитним договором;

- вимоги щодо відшкодування витрат на утримання та збереження заставленого майна; витрат на страхування заставленого майна (якщо Заставодержатель поніс такі витрати); збиток, заподіяний простроченням виконання зобов`язання, витрати, понесені Заставодержателем по зверненню стягнення і реалізації заставленого майна, включаючи судові витрати, витрати на оплату винагороди залученим експертам, інших документально підтверджених витрат Заставодержателя, якщо вони будуть мати місце.

Розмір забезпечених заставою вимог за кредитним договором включає суму нарахованих процентів, штрафних санкцій та витрат по зверненню стягнення та реалізації заставленого майна.

5. Предметом застави за даним договором є грошові кошти, що розміщені на депозитному рахунку в Акціонерному комерційному банку «БАНК», які належать Заставодавцю на підставі договороу №25111 строкового банківського вкладу (для громадян) від 12.11.2010 року (надалі за текстом - депозитний договір), а саме: право Заставодавця вимагати від Заставодержателя (який є боржником Заставодавця за депозитним договором) виплати депозиту в розмірі 2000000 (два мільйони) гривень 00 копійок по закінченню строку його зберігання (надалі за текстом – предмет застави або майнові права).

6. Право застави на предмет застави виникає у Заставодержателя з моменту набуття чинності даним договором  та припиняється виконанням Заставодавцем в повному обсязі зобов'язання за кредитним договором, а також з інших підстав, передбачених чинним законодавством України про заставу.

7. Застава, що виникає в силу даного договору, є забезпечувальним обтяженням. Предметом забезпечувального обтяження є предмет застави. Обтяження, встановлене даним договором, поширюється на майнові права за депозитним договором, а також на грошові кошти, що розміщені на депозитному рахунку відповідно до депозитного договору, а також на інші сфери дії обтяження, встановлені законом. Обтяження, що виникає в силу даного договору, підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством України. Зміни у відомостях про зареєстроване обтяження підлягають реєстрації у встановленому законодавством України порядку.

8. Предмет застави та інше майно, на яке поширюється обтяження в силу даного договору та законодавства України, не може бути предметом будь-яких інших приватних обтяжень, в тому числі не може передаватися у наступну заставу, крім таких випадків: (1) наступна застава здійснюється за попередньою письмовою згодою Заставодержателя; (2) наступна застава здійснюється на користь Заставодержателя в забезпечення інших зобов’язань Заставодавця або третіх осіб перед Заставодержателем.

9. Заставодавець не має права здійснювати уступку заставлених за даним договором застави майнових прав третім особам, розпоряджатися будь-яким іншим чином предметом застави в цілому або окремими правами, що входять до складу предмету застави, виконувати дії, що тягнуть за собою припинення майнових прав чи зменшення їхньої вартості, в тому числі, але не виключно, достроково розривати депозитний договір, відмовлятись від майнових прав, а також укладати відносно Предмету застави або його частини будь-які угоди, договори, правочини.

10. Заміна предмету застави може здійснюватися тільки за згодою Заставодержателя.

11. Цим Заставодавець підтверджує, що:

-  предмет застави належить Заставодавцю.

- предмет застави нікому не відчужений і не уступлений, не обтяжений заставою на користь третіх осіб, не знаходиться в спільній власності, не знаходиться в податковій заставі і не перебуває під адміністративним арештом, не існує ніяких довіреностей чи доручень, за якими треті особи наділені повноваженнями від імені Заставодавця розпоряджатись тим чи іншим чином предметом застави в цілому чи окремо будь-якою його частиною, що входить до його складу або вчиняти інші дії відносно предмету застави, предмет застави у спорі чи під арештом не перебуває, відносно предмету застави не існує ніяких інших зареєстрованих чи незареєстрованих обтяжень на користь третіх осіб (приватних та публічних), окрім обтяження, встановленого даним договором;

- не існує жодного чинного або такого, що не набрало чинності, рішення суду, іншого органу щодо арешту, конфіскації, примусового стягнення активів Заставодавця, не існує жодної судової справи, яка може мати негативні для Заставодавця наслідки та/або привести до арешту, конфіскації, примусового стягнення активів Заставодавця;

- відносно предмету застави в цілому чи окремих частин, що входять до складу предмету застави, не укладено жодних правочинів;

- не існує ніяких обмежень щодо розпорядження предметом застави застави, на нього може бути звернено стягнення;

- укладення даного договору не суперечить закону, жодному судовому рішенню чи будь-якому акту будь-якого державного чи недержавного органу, жодному договору Заставодавця з третіми особами. На предмет застави може бути звернено стягнення і предмет застави може бути реалізовано для задоволення вимог Заставодержателя.

12. У випадку виникнення будь-яких претензій третіх осіб відносно предмету застави, такі претензії врегульовуються за рахунок Заставодавця. Заставодавець зобов’язаний відшкодувати Заставодержателю збитки, що виникли у Заставодержателя внаслідок надання неправдивих гарантій та запевнень.

13. У разі, якщо протягом строку дії даного договору будь-яка із зазначених вище гарантій або запевнень виявиться недійсною чи неправдивою, Заставодавець зобов’язаний негайно повідомити про це Заставодержателя.

14. Сторони домовились, що з моменту набуття чинності даним договором, всі положення депозитного договору стосовно права Заставодавця вимагати дострокового розірвання депозитного договору втрачають силу і Заставодавець не має права пред’являти Заставодержателю вимоги стосовно дострокового повернення Заставодержателем  депозиту (як одразу всієї суми депозиту, так і будь-якої його частини), до моменту закінчення встановленого депозитним договором  строку повернення депозиту.

15. Заставодержатель має право:

- у випадках та в порядку, передбачених даним договором та чинним законодавством України, одержати задоволення своїх вимог з вартості предмету застави переважно перед іншими кредиторами Заставодавця;

- незалежно від настання строку виконання зобов'язання за кредитним договором вимагати в судовому порядку переводу на себе майнових прав за депозитним договором, якщо Заставодавець порушив обов'язки, передбачені даним договором або якщо будь-яка з гарантій чи запевнень, наданих Заставодавцем Заставодержателю за даним договором, виявляться недійсними чи неправдивими;

- вступати у справу як третя особа в судовому спорі, в якому розглядається позов щодо майнових прав або грошових коштів на депозитному рахунку Заставодавця, відкритому згідно із депозитним договором;

- вимагати від третіх осіб припинення посягань на предмет застави, які погрожують йому знищенням або пошкодженням;

- вимагати від Заставодавця вжиття заходів, необхідних для забезпечення схоронності предмету застави та його захисту від посягань з боку третіх осіб;

- в разі порушення Заставодавцем обов'язків, передбачених даним договором, самостійно вживати всіх заходів, необхідних для захисту майнових прав проти порушень з боку третіх осіб, при цьому всі витрати, понесені Заставодержателем у зв'язку з такими заходами, повинні бути відшкодовані Заставодавцем. У разі порушення Заставодавцем обов’язків, встановлених даним договором, Заставодержатель також має право вимагати дострокового виконання Заставодавцем зобов’язання за кредитним договором, а в разі його невиконання – звернути стягнення на предмет застави;

- всі інші права Заставодержателя, передбачені даним договором та чинним законодавством.

16. Заставодавець має право зупинити звернення стягнення на предмет застави шляхом належного і повного виконання зобов’язання за кредитним договором.

17. Обов`язки Заставодавця:

- виконувати дії, необхідні для забезпечення дійсності майнових прав, що є предметом застави за даним договором; не виконувати дій, що тягнуть за собою припинення майнових прав чи зменшення їх вартості;

 - негайно письмово повідомляти Заставодержателя про будь-які посягання третіх осіб на майнові права, про будь-які обставини, що можуть негативно вплинути на права Заставодержателя за даним договором, про будь-які зміни, що відбулись або відбуваються в предметі застави, в тому числі про виникнення публічних обтяжень відносно майнових прав або грошових коштів на депозитному рахунку Заставодавця, відкритих згідно із депозитним договором;

 - вживати заходів, необхідних для захисту майнових прав від посягань з боку третіх осіб;

 - при одержанні Заставодавцем будь-яких грошових сум за депозитним договором (в тому числі повернення основної суми депозитного внеску, сплата відсотків за користування депозитом тощо), Заставодавець зобов‘язаний в той же день перерахувати всі одержані суми в рахунок виконання зобов‘язання за кредитним договором, незалежно від настання строку його виконання;

 - письмово повідомляти Заставодержателя про зміни свого фактичного місцезнаходження та номерів телефонів;

 - нести усі витрати, пов`язані з укладенням даного договору та реєстрацією обтяження предмета застави у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна.

18. Заставодержатель вправі звернути стягнення на предмет застави та одержати задоволення своїх вимог з вартості предмету застави переважно перед іншими кредиторами Заставодавця в таких випадках:

 - у разі невиконання чи неналежного виконання Заставодавцем зобов’язання за кредитним договором;

 - у разі невиконання вимоги Заставодержателя про дострокове виконання зобов’язання за кредитним договором, зробленої на підставі закону, кредитного договору або даного договору;

 - незалежно від настання строку виконання зобов’язання за кредитним договором у випадку будь-якого порушення умов кредитного договору;

 - незалежно від настання строку виконання зобов’язання  за кредитним договором у випадку будь-якого порушення Заставодавцем умов даного договору;

 - незалежно від настання строку виконання  зобов’язання за кредитним договором, коли іншою особою розпочато процедуру звернення стягнення на предмет застави або грошові кошти на депозитному рахунку Заставодавця, відкритого згідно депозитного договору;

 - у разі надходження від Заставодавця вимоги про дострокове повернення грошових коштів (як на всю суму, так і будь-якої їх частини), що розміщені на депозитному рахунку відповідно до депозитного договору;

 - в інших випадках, передбачених даним договором та чинним законодавством України.

19. Звернення стягнення на предмет застави здійснюється на вибір Заставодержателя:

 - за рішенням суду;

 -  на підставі виконавчого напису нотаріуса;

 - шляхом позасудового врегулювання відповідно до чинного законодавства України.

20. Визначені даним договором способи звернення стягнення на предмет застави не перешкоджають Заставодержателю застосувати інші способи звернення стягнення на предмет застави, встановлені чинним законодавством України та/або письмовою домовленістю Сторін. У разі, якщо визначені даним договором та/або чинним законодавством заходи позасудового врегулювання з будь-яких причин не призвели до задоволення вимог Заставодержателя у повному обсязі, Заставодержатель вправі в будь-який час припинити процедуру позасудового врегулювання та звернути стягнення на предмет застави в цілому чи окреме майно, що входить до його складу, за рішенням суду.

21. Здійснюючи позасудове звернення стягнення та реалізацію майнових прав, що є предметом застави, Заставодержатель вправі задовольнити свої вимоги за рахунок предмету застави такими способами на свій вибір:

- звернути стягнення на предмет застави в позасудовому порядку шляхом відступлення Заставодавцем Заставодержателю майнових прав в порядку, передбаченому чинним законодавством про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень;

- здійснити в порядку договірного списання переказ грошових коштів, розміщених на депозиті відповідно до депозитного договору, та нарахованих на нього відсотків, на користь Заставодержателя та направити зазначені грошові кошти на погашення зобов’язання за кредитним договором та витрат, передбачених п. 4 даного договору. Заставодержатель має право здійснити зазначене договірне списання грошових коштів з депозитного рахунку Заставодавця в Акціонерному комерційному банку «БАНК», МФО 224267, відкритого відповідно до депозитного договору, а також з будь-якого іншого поточного рахунку Заставодавця, на який можуть бути перераховані депозит та відсотки на нього відповідно до депозитного договору. Сума договірного списання визначається Заставодержателем, виходячи з розміру його вимог, забезпечених заставою за даним договором. Право Заставодержателя на договірне списання виникає в момент виникнення у нього права звернення стягнення відповідно до даного договору.

22. У випадку часткового виконання зобов`язання за кредитним договором застава зберігається в початковому обсязі. У будь-який час до реалізації предмету застави звернення стягнення на нього може бути зупинено шляхом виконання зобов`язання за кредитним договором у повному обсязі.

23. Відносини, які виникають під час укладення даного договору та не врегульовані в ньому, регулюються чинним законодавством України. Спори та суперечки між Сторонами за даним договором або у зв’язку з ним вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

24. Будь-які повідомлення, що направляються Сторонами одна одній у зв'язку з даним договором, повинні бути викладені в письмовій формі та будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані рекомендованим листом або доставлені особисто на адресу Сторін.

25. Недійсність окремих положень даного договору не має наслідком недійсності інших його положень і договору в цілому, якщо можна припустити, що договір був би вчинений і без включення до нього недійсного положення.

26. Застава припиняється:

- з припиненням кредитного договору;

- в разі загибелі предмета застави;

- в разі набуття Заставодержателем права власності на предмет застави;

- в разі примусового продажу предмету застави;

- при закінченні терміну дії права, що складає предмет застави;

- в інших випадках припинення зобов'язань, установлених законом.

27. Нотаріусом роз’яснено положення ст. 29 Закону України «Про заставу», згідно якого у разі відмови кредитора прийняти виконання забезпеченою заставою грошової вимоги відповідна сума вноситься Заставодавцем у депозит державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса. Якщо внесена в депозит сума повністю покриває борг, застава припиняється.

28. Даний договір набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення і діє:

- до припинення забезпеченого даним договором зобов'язання в повному обсязі;

- до переходу прав на предмет застави до Заставодержателя;

- до розірвання даного договору за згодою Сторін.

29. Усі зміни та доповнення до даного договору вносяться на підставі додаткових угод, договорів, що мають бути нотаріально посвідченими.

30. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням даного договору, несе Заставодавець.

31. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку укладення договорів застави, підстав та наслідків визнання їх недійсними, порядок державної реєстрації застави, порядок задоволення забезпечених заставою вимог за рахунок предмету застави, статей 203, 572-593 Цивільного кодексу України, зміст статей 59-65, ст. 74 Сімейного кодексу України, зміст статей 1-29 Закону України «Про заставу».

32. Договір складено в трьох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мартинюк О.В., інші видаються Сторонам.

33. Ми, Сторони, підтверджуємо, що даний договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

34. Сторони підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.

35. Представник Заставодержателя свідчить, що не перевищує наданих йому повноважень, діє добросовісно та розумно, даний договір укладається ним в інтересах Акціонерного комерційного банка «БАНК».

36. Заставодавець в поданій ним заяві повідомив, що предмет застави набутий ним не в шлюбі та не є спільною сумісною власнітю. Про зміст цієї заяви нотаріусом доведено до відома Заставодержателя.

 

ПІДПИСИ:

              Директор Київської філії

              Акціонерного комерційного

              банку «БАНК» ПІДПИС (Іванов Т. І.)

 

ПІДПИС (Волужин К. В.)

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Я, Волужин Костянтин Вікторович, заявляю, що предмет застави набутий мною не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

 

Підпис:ПІДПИС (Волужин К. В)

 

Я, Іванов Тарас Іванович, представник Акціонерного комерційного банку «БАНК», заявляю, що мені відомо про заяву Волужина Костянтина Вікторовича, що предмет застави набутий ним не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

 

                 Підпис:ПІДПИС (Іванов Т. І)

 

Той факт, що Волужин Костянтин Вікторович перебуває у шлюбних відносинах встановлено по відсутності в його паспорті відміток про реєстрацію  шлюбу.

 

Приватний нотаріус

Київського міського

нотаріального округу: ПІДПИС О.В. Мартинюк

 

Використано матеріали книги Коротюк О.В.

Зразки нотаріальних документів: навч.-практ. посіб. / О.В.Коротюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных