Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ ЗАСТАВИ,

ПРЕДМЕТОМ ЯКОГО Є АВТОМОБІЛЬ

 

ДОГОВІР ЗАСТАВИ

Місто Київ, восьмого червня дві тисячі одинадцятого року.

Ми: з однієї сторони - Акціонерний комерційний банк «БАНК», код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України 11111111, місцезнаходження: м. Київ, пр-т Перемоги, буд. 93, надалі за текстом «Заставодержатель», в особі директора Київської філії Акціонерного комерційного банка «БАНК» Іванова Тараса Івановича, який проживає в м. Києві, вул. Оболонська, буд. № 6, кв. 34 і діє на підставі довіреності, посвідченої Маринець О.П., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 02.02.2011 року, реєстровий номер 245, та з другої сторони - Волужин Костянтин Вікторович, проживає в м. Києві, вул. Малиновського, буд. 2, кв. 11, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1111111111, надалі за текстом – «Заставодавець», діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали даний договір про наступне:

1. Заставодавець з метою забезпечення повного виконання зобов’язання, зазначеного в п. 2 даного договору, передає в заставу Заставодержателю, а Заставодержатель приймає від Заставодавця в заставу на умовах, визначених даним договором, майно, зазначене в п. 5 даного договору.

2. Даним договором забезпечується виконання зобов’язань Волужина Костянтина Вікторовича перед Заставодержателем за кредитним договором №74893548, укладеним між Волужиним Костянтином Вікторовичем та Акціонерним комерційним банком «БАНК» 08.06.2011 року, зі всіма додатковими угодами, змінами і доповненнями до нього, надалі за текстом – кредитний договір, а саме: повернення кредиту у розмірі 100000 (ста тисяч) гривень 00 копійок в строк до 08.06.2012 (восьмого червня дві тисячі дванадцятого) року, зі сплатою 20 (двадцяти) відсотків річних, неустойки та інших можливих витрат Заставодержателя.

3. Погашення заборгованості Волужиним Костянтином Вікторовичем за кредитним договором здійснюється на умовах, визначених кредитним договором.

4. За рахунок заставленого майна, визначеного в п. 5 даного договору, Заставодержатель має право задовольнити свої вимоги та відшкодувати витрати в повному обсязі, що визначається на момент фактичного задоволення, а саме:

- вимоги за основним зобов’язанням включаючи нараховані за кредитним договором проценти, неустойку (штраф, пеню), основної суми боргу та будь-якого збільшення цієї суми, інших платежів на користь Заставодержателя, передбачених кредитним договором;

- вимоги щодо відшкодування витрат на утримання та збереження заставленого майна; витрат на страхування заставленого майна (якщо Заставодержатель поніс такі витрати); збиток, заподіяний простроченням виконання, витрати понесені Заставодержателем по зверненню стягнення і реалізації заставленого майна, включаючи судові витрати, витрати на оплату винагороди залученим експертам, інших документально підтверджених витрат Заставодержателя, якщо вони будуть мати місце.

Розмір забезпечених заставою вимог за кредитним договором включає суму нарахованих процентів, штрафних санкцій та витрат по зверненню стягнення та реалізації заставленого майна.

5. Предметом застави є: легковий автомобіль марки DODGE Stratus, тип транспортного засобу – легковий купе, 2007 року випуску, номер шасі (кузова, рами) JVLDU2687WR896544 JVLDU2687WR896544, реєстраційний номер AA5874KB, зареєстрований в УДАІ ГУ МВС України в м. Києві 21.07.2009 року.

6. Предмет застави належить Волужину Костянтину Вікторовичу на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ААС765481, виданого УДАІ ГУ МВС України в м. Києві 21.07.2009 року, надалі за текстом – предмет застави.

7. Заставодавець та Заставодержатель дійшли згоди, що вартість предмета застави на момент укладення договору застави складає 332090 (триста тридцять дві тисячі дев’яносто) гривень 00 копійок.

8. У разі звернення стягнення на предмет застави за рахунок Заставодавця проводиться оцінка предмету застави на момент проведення стягнення із залученням експерта.

9. Предмет застави залишається у Заставодавця та знаходиться за адресою:
м. Київ, вул. Малиновського, буд. 2, кв. 11.

10. Заставодавець свідчить, що предмет застави перебуває в належному технічному стані, прихованих дефектів, недоліків, немає, предмет застави є придатним для використання за призначенням.

Предмет засави, оглянутий Заставодержателем до підписання цього договору. На момент огляду будь-яких недоліків, які перешкоджали б його використанню за призначенням, не виявлено. Заставодавець заявляє, що не має будь-яких претензій до Заставодержателя з приводу якісних технічних характеристик предмету застави.

11. Заставодавець свідчить, що дійсно є власником предмета застави, він не має обмежень щодо свого права розпорядження предметом застави, предмет застави, на момент укладення цього договору нікому іншому не проданий, не подарований, не відчужений іншим способом, не наданий в заставу, не переданий в оренду чи безоплатне користування, не є предметом обтяження, в податковій заставі і під забороною (арештом) не перебуває, права третіх осіб (права наймача, право застави, право довічного утримання тощо) щодо предмета застави відсутні, питання права власності на предмет застави не є предметом судового розгляду, будь-які спори відносно предмета застави відсутні, предмет застави не внесений до статутного капіталу юридичних осіб.

Нотаріусом роз’яснено ч. 4 ст. 18 Закону України «Про заставу», відповідно до якої якщо предметом застави є рухоме майно, заставодержатель зареєстрованої застави має переважне право на задоволення вимог із заставленого майна перед заставодержателями незареєстрованих застав та заставодержателями застав, які зареєстровані пізніше. Переважне право заставодержателів одного і того ж майна, що зареєстровані в один і той же день, визначається моментом реєстрації застави. Переважне право у задоволенні вимог із заставленого рухомого майна визначається на підставі моменту реєстрації застави та моменту реєстрації змін щодо предмета застави в частині цих змін.

12. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмету застави несе Заставодавець.

У разі випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета застави Заставодавець на вимогу Заставодержателя зобов’язаний надати рівноцінний предмет або, якщо це можливо, відновити знищений чи пошкоджений предмет застави

13. Заставодавець зобов'язаний створювати належні умови для зберігання предмета застави, що виключають його псування, знищення.

14. Заставодавець має право володіти та користуватися предметом застави відповідно до його призначення. Заставодавець не має права розпоряджуватися предметом застави (здійснювати його продаж, міну, дарування, передачу у користування, здачу в оренду, передачу як внесок (частки) у майно юридичної особи і т.п.), а також змінювати його місцезнаходження без попередньої письмової згоди Заставодержателя.

15. Заставодавець зобов’язаний:

- здійснювати раціональну експлуатацію та використання предмету застави, не припускаючи погіршення стану та/або зменшення його вартості понад норми звичайного зносу;

- утримувати предмет застави у належному робочому стані;

- регулярно здійснювати технічні огляди предмети застави;

- здійснювати за власні кошти поточний ремонт та відновлювальні роботи таким чином, щоб не зменшити його вартість;

- своєчасно здійснювати заходи з технічного огляду предмета застави відповідними державними установами та органами;

- своєчасно та в повному обсязі сплачувати відносно предмету застави всі обов’язкові збори і платежі;

- виконувати інші обов’язки Заставодавця, передбачені даним договором та чинним законодавством.

16. У випадку пошкодження, знищення, викрадення предмету застави, та якщо предмет застави вибув з володіння Заставодавця або втратив свої споживчі властивості, Заставодавець зобов’язаний на вимогу Заставодержателя відновити предмет застави або не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту одержання вимоги Заставодержателя замінити предмет застави або поповнити його іншим належним йому майном на вибір Заставодержателя, при цьому загальна вартість предмета застави, зазначена в п.7 даного договору повинна залишатися незмінною.

17. Протягом дії даного договору Заставодавець зобов’язаний надавати Заставодержателю можливість здійснювати фактичний контроль за наявністю, станом зберігання та використання предмета застави, в тому числі надавати безперешкодний доступ представникам Заставодержателя до предмету застави з метою реалізації ними своїх прав, передбачених даним договором.

18. Заставодавець не пізніше ніж 3 (три) календарних дні з моменту укладання цього договору зобов’язаний застрахувати предмет застави (повне КАСКО) на його повну вартість на користь Заставодержателя на весь період дії кредитного договору та надати Заставодержателю копію договору страхування та документи, які підтверджують сплату страхового платежу.

У випадку, якщо строк дії кредитного договору перевищує строк дії договору страхування, Заставодавець зобов’язаний, не пізніше дня, наступного за датою закінчення дії договору страхування, укласти новий договір страхування, та надати Заставодержателю копію укладеного договору страхування та документи, які підтверджують сплату страхового платежу.

При настанні страхового випадку Заставодержатель має переважне право задоволення своїх вимог із суми страхового відшкодування.

19. У разі, якщо Заставодержатель зареєструє у Державному реєстрі обмежень рухомого майна відомості про звернення стягнення на предмет застави, Заставодавець не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з моменту одержання вимоги Заставодержателя зобов’язаний передати йому предмет застави для його реалізації та погашення забезпечених заставою вимог, або виконати обов’язки за кредитним договором у повному обсязі.

20. Заставодержатель має право:

- перевіряти по документах і фактично наявність, стан і умови зберігання та користування предмету застави;

- вимагати від Заставодавця вживання заходів, необхідних для збереження предмету застави;

- вимагати від будь-якої особи припинення посягань на предмет застави;

- у випадках, передбачених даним договором, вимагати дострокового виконання забезпечених заставою зобов’язань;

- здійснити переоцінку вартості предмета застави із залученням незалежного оцінювача. Висновок оцінювача є обов’язковим для Сторін;

- у разі невиконання або неналежного виконання умов кредитного договору або умов договору застави Заставодержатель має право заборонити Заставодавцю користування предметом застави та змінити місцезнаходження предмета застави. Місцезнаходження предмету застави у цьому випадку обирається без обов’язкового погодження з Заставодавцем. Усі витрати, пов’язані з зберіганням предмету застави Заставодержателем, несе Заставодавець.

21. Заставодержатель вправі вимагати дострокового виконання забезпеченого заставою зобов’язання, а у разі його невиконання звернути стягнення на предмет застави, якщо:

- Заставодавець порушив умови даного договору;

- Заставодавець не допускає представників Заставодержателя до перевірки предмету застави;

- у разі невиконання або неналежного виконання умов кредитного договору;

- якщо інша особа одержала право звернути стягнення на предмет застави.

22. Після виконання усіх зобов’язань за кредитним договором Заставодержатель зобов’язаний за вимогою Заставодавця надати йому необхідні документи для внесення змін до Державного реєстру обмежень рухомого майна про обтяження предмета застави.

23. Заставодавець підтверджує, що:

- предмет застави знаходиться у спільній власності та належить Заставодавцю і Ковальовій Валентині Іванівні, паспорт СН111111, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві 12 травня 1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1111111111, мешкає за адресою: м. Київ, вул. Полярна, 8 кв. 26;

- предмет застави нікому не відчужений, є вільним від різних обмежень (у тому числі не знаходиться у заставі, у податковій заставі, під арештом, не зданий в оренду, не є предметом судового спору, не придбаний у кредит, з відстрочкою або розстрочкою платежу і т. п.), на предмет застави не накладено обтяження по іншим зобов’язанням Заставодавця або співвласника/ів, не існує жодних довіреностей, за якими треті особи наділені повноваженнями від імені Заставодавця або співвласника/ів розпоряджатись тим чи іншим чином предметом застави в цілому чи окремо будь-яким майном, що входить до його складу, або вчиняти інші дії відносно предмету застави;

- не існує жодного чинного або такого, що не набрало чинності, рішення суду, іншого органу щодо арешту, конфіскації, будь-якого примусового стягнення майна та/або грошових коштів із Заставодавця та/або з співвласника/ів, не існує жодної судової справи, яка може мати негативні для Заставодавця та/або співвласника/ів предмету застави наслідки;

- відносно предмету застави в цілому чи окремого майна, що входить до складу предмету застави, не укладено жодних правочинів, в тому числі договорів управління, найму (оренди), лізингу, безоплатного користування, спільної діяльності, комісії тощо;

- предмет застави знаходиться у відповідності з діючими в Україні технічними нормами та нормативами, що дозволяють його експлуатацію згідно з його призначенням, та пройшов черговий технічний огляд у відповідних державних органах та установах.

24. Заставодержатель здобуває право звернути стягнення на предмет застави у випадках:

 - якщо в момент настання терміну виконання зобов'язань за кредитним договором, забезпеченими заставою, вони не будуть виконані;

- у випадках, передбачених п. 21 даного договору.

25. Звернення стягнення може здійснюватися на вибір Заставодержателя в такий спосіб:

- на підставі рішення суду;

- на підставі виконавчого напису нотаріуса;

- шляхом позасудового звернення стягнення на предмет застави.

Використання позасудового способу звернення стягнення на предмет застави не позбавляє Заставодержателя права звернутися до суду для звернення стягнення на предмет застави у примусовому порядку.

26. Реалізація предмета застави здійснюється на вибір Заставодержателя органами державної виконавчої служби у порядку, передбаченому Законом України “Про заставу”, або Заставодержателем.

27. У випадку реалізації предмета застави через публічні торги, початкова ціна предмета застави для його продажу визначається на підставі переоцінки предмета застави з залученням незалежного оцінювача згідно з його висновком. Якщо перші публічні торги оголошено такими, що не відбулися, проводяться інші публічні торги. Початковою ціною других і наступних торгів вважається ціна, зменшена на 30 (тридцять) відсотків по відношенню до початкової ціни попередніх торгів. Якщо другі торги оголошені такими, що не відбулися, Заставодержатель має право залишити предмет застави за собою за початковою ціною, яка була запропонована на останніх торгах.

Якщо Заставодержатель відмовляється залишити заставлене майно за собою, Заставодавець передає предмет застави Заставодержателю для його наступної реалізації через торгові підприємства згідно договору комісії або видає доручення, комітентом або довірителем за якими буде Заставодержатель, а також передає всі документи, необхідні для проведення вказаних дій.

Усі грошові кошти, отримані від продажу предмета застави направляються Заставодержателем на покриття витрат на організацію продажу предмета застави і на задоволення вимог Заставодержателя за кредитним договором у черговості, визначеній кредитним договором та діючим законодавством.

28. Усі витрати, пов’язані зі зверненням стягнення і реалізацією предмета застави, несе Заставодавець.

29. У разі виникнення у Заставодержателя права звернути стягнення на предмет застави, Заставодержатель може прийняти рішення про прийняття предмету застави у свою власність, про що письмово повідомляє Заставодавця. В зазначеному повідомленні мають міститися: підстави звернення стягнення на предмет застави, ціна за якою предмет застави переходить у власність Заставодержателя, суть та розмір вимог за кредитним договором та вимог щодо відшкодування витрат, передбачених п. 4 даного договору, які припиняються в результаті переходу до Заставодержателя права власності на предмет застави.

30. Зазначене застереження, яке вважається договором про задоволення вимог Заставодержателя, є правовою підставою для реєстрації права власності Заставодержателя на предмет застави.

31. Заставодавець бере на себе обов’язок вчиняти всі залежні від нього дії, які можуть стати необхідними для переходу права власності на предмет застави до Заставодержателя, дії, які є необхідними для переходу права власності на предмет застави до Заставодержателя, а також дії, які не є необхідними, але можуть зробити процес переходу права власності належним, простим та максимально швидким. Це застереження визначається Сторонами як договір про задоволення вимог Заставодержателя.

32. У разі виникнення у Заставодержателя права звернути стягнення на предмет застави Заставодержатель має право від свого імені продати або відступити предмет застави будь-якій особі шляхом укладення з нею відповідного договору. Продаж або відступлення предмету застави здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Цим договором Заставодавець уповноважує Заставодержателя подавати або отримувати від імені Заставодавця довідки та документи, необхідні для укладення договору купівлі-продажу або відступлення права вимоги, та підписати такі договори, а також виконувати всі інші дії, які пов’язані з відчуженням предмету застави. У разі продажу або відступлення предмету застави, Заставодержатель отримує грошові кошти, виручені від продажу або відступлення, та спрямовує їх на погашення витрат Заставодержателя та заборгованості Заставодавця за кредитним договором. Якщо предмет застави буде відчужений за суму більшу, ніж сума заборгованості та витрат Заставодержателя, залишок грошових коштів від його продажу Заставодержатель повертає Заставодавцю. Це застереження визначається Сторонами як договір про задоволення вимог Заставодержателя.

33. Застава припиняється:

- з припиненням кредитного договору;

- в разі загибелі предмета застави;

- в разі набуття Заставодержателем права власності на предмет застави;

- в разі примусового продажу предмету застави;

- при закінченні терміну дії права, що складає предмет застави;

- в інших випадках припинення зобов'язань, установлених законом.

34. Нотаріусом роз’яснено положення ст. 29 Закону України «Про заставу», згідно якого у разі відмови кредитора прийняти виконання забезпеченою заставою грошової вимоги відповідна сума вноситься заставодавцем у депозит державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса. Якщо внесена в депозит сума повністю покриває борг, застава припиняється.

35. Даний договір набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення і діє:

- до припинення забезпеченого даним договором зобов'язання в повному обсязі;

- до переходу прав на предмет застави до Заставодержателя;

- до розірвання даного договору за згодою Сторін.

36. У разі порушення Заставодавцем умов, передбачених у п. 15, п. 18 даного договору, Заставодавець сплачує Заставодержателю штраф у розмірі 100 (ста) % вартості предмету застави, вказаної у п. 7 даного договору.

37. У разі порушення Заставодавцем умов, передбачених у п. 19, п. 21, п. 22 даного договору, Заставодавець сплачує Заставодержателю пеню у розмірі 1 (один) процент від зазначеної у п. 7 даного договору суми за кожний день прострочення.

38. Сплата штрафних санкцій за даним договором не звільняє Заставодавця від виконання зобов’язання за кредитним договором.

39. Після прийняття рішення про звернення стягнення на предмет застави, з метою забезпечення належного використання переданого в заставу майна, предмет застави може бути переданий Заставодержателю чи іншій особі в управління на період до його реалізації. Цей пункт даного договору вважається договором між Заставодавцем та Заставодержателем про умови передачі предмету застави в управління.

40. Усі зміни та доповнення до даного договору вносяться на підставі додаткових угод, договорів, що мають бути нотаріально посвідченими.

41. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням даного договору, несе Заставодавець.

42. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку укладення договорів застави, підстав та наслідків визнання їх недійсними, порядок державної реєстрації застави, порядок задоволення забезпечених заставою вимог за рахунок предмету застави, статей 203, 572-593 Цивільного кодексу України, зміст статей 59-65, ст. 74 Сімейного кодексу України, зміст статей 1-29 Закону України «Про заставу».

43. Договір складено в трьох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мартинюк О.В., інші видаються Сторонам.

44. Ми, Сторони, підтверджуємо, що даний договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

45. Сторони підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.

46. Представник Заставодержателя свідчить, що не перевищує наданих йому повноважень, діє добросовісно та розумно, даний договір укладається ним в інтересах Акціонерного комерційного банка «БАНК».

47. Заставодавець зобов’язаний передати Заставодержателю всі документи, пов’язані з предметом застави та необхідні для належного управління предметом застави.

48. Дружина Заставодавця надала свою згоду на передання в заставу предмету застави і укладення ним даного договору в заяві, справжність підпису на якій засвідчено Іванченком С.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 08.06.2011 року, реєстровий номер 541.

 

ПІДПИСИ: ПІДПИС (Волужин К.В.)

 

Директор Київської філії

Акціонерного

комерційного банку «НОВИЙ» ПІДПИС (Іванов Т.І.)                          

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Використано матеріали книги Коротюк О.В.

Зразки нотаріальних документів: навч.-практ. посіб. / О.В.Коротюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных