Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯ

З ОБОВ’ЯЗКОМ ПЕРЕДАТИ ДАРУНОК

У МАЙБУТНЬОМУ ЧЕРЕЗ ПЕВНИЙ СТРОК

 

Д О Г О В І Р

ДАРУВАННЯ КВАРТИРИ

Місто Київ, третього травня дві тисячі одинадцятого року.

Ми: з однієї сторони – Микитин Оксана Степанівна, проживаю в м. Києві, вул. Полярна, буд. 1, кв. 12, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1567892461, надалі за текстом «ДАРУВАЛЬНИК», та з другої сторони – Кравець Вадим Олексійович, проживаю в м. Києві, вул. Північна, буд. 3, кв. 290, реєстраційний номер облікової картки платника податків 9486219573, надалі за текстом «ОБДАРОВУВАНИЙ», діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали даний договір про наступне:

1. Дарувальник подарувала та зобов’язується передати Обдаровуваному, а Обдаровуваний приймає у дар від Дарувальника квартиру під №8 (вісім), що знаходиться в будинку під №25 (двадцять п’ять), розташованому по вулиці Гната Юри в місті Києві, реєстраційний номер 11111111.

Дарувальник зобов’язана передати Обдаровуваному вищевказану квартиру не пізніше ніж через 3 (три) місяці з моменту укладення даного договору, тобто до 03.08.2011 (третього серпня дві тисячі одинадцятого) року.

2. Відчужувана квартира належить Микитин Оксані Степанівні на підставі договору купівлі-продажу квартири, посвідченого Петриненко Т.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 18.01.2000 року, реєстровий номер 789. Реєстрація права власності проведена Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 21.01.2000 року, право власності зареєстровано в реєстровій книзі д.156/890 за реєстровим номером 246-872 (витяг про державну реєстрацію прав №81623817, виданий Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 05.04.2011 року). 

3. Вищезазначена квартира складається з трьох жилих кімнат. Площа вищевказаної квартири складає: загальна площа – 67,50 (шістдесят сім цілих п’ять десятих) кв.м., житлова площа – 46,00 (сорок шість) кв.м.

4. Згідно з даними, що містяться у витягу з реєстру прав власності на об’єкти нерухомого майна, виданому Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 03.05.2011 року за №54765467, вартість відчужуваної квартири становить 57345 (п’ятдесят сім тисяч триста сорок п’ять) гривень 20 (двадцять) копійок.

5. Сторони оцінюють квартиру, яка є предметом даного договору, в 60500 (шістдесят тисяч п’ятсот) гривень 00 копійок.

6. Дарувальник свідчить, що дійсно є власником квартири, не має обмежень щодо свого права розпорядження квартирою, ні квартира, ні будь-яка її частина на момент укладення цього договору нікому іншому не продана, не подарована, не відчужена іншим способом, не надана в іпотеку, не передана в оренду чи безоплатне користування, не є предметом обтяження, в податковій заставі і під забороною (арештом) не перебуває, права третіх осіб (права наймача, право застави, право довічного утримання тощо) щодо квартири відсутні, питання права власності на квартиру не є предметом судового розгляду, будь-які спори відносно зазначеної квартири відсутні, квартира не внесена до статутного капіталу юридичних осіб, у квартирі не зареєстровано місцезнаходження юридичної особи.

Нотаріусом роз’яснено положення ст. 721 Цивільного кодексу України, відповідно до якої, якщо дарувальникові відомо про недоліки речі, що є дарунком, або її особливі властивості, які можуть бути небезпечними для життя, здоров’я, майна обдарованого або інших осіб, він зобов’язаний повідомити про них обдаровуваного.

Дарувальник, якому було відомо про недоліки або особливі властивості подарованої речі і який не повідомив про них обдаровуваного, зобов’язаний відшкодувати шкоду, завдану майну, та шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю в результаті володіння чи користування дарунком.

7. Дарувальник свідчить, що квартира перебуває в належному технічному стані, прихованих дефектів, недоліків, самовільних перепланувань в квартирі немає, квартира є придатною для використання за призначенням.

Квартира, що дарується, оглянута Обдаровуваним до підписання даного договору. На момент огляду будь-яких недоліків, які перешкоджали б її використанню за призначенням, не виявлено. Обдаровуваний заявляє, що не має будь-яких претензій до Дарувальника з приводу якісних технічних характеристик відчужуваної квартири.

8. За даними довідки, виданої Житлово-експлуатаційною конторою №103 в м. Києві 01.05.2011 року, у квартирі, яка є предметом даного договору, не зареєстровано місцепроживання будь-яких осіб.

9. Згідно з ч. 1 ст. 722 Цивільного кодексу України право власності обдаровуваного на дарунок виникає з моменту його прийняття.

10. Сторони домовились, що прийняття Обдаровуваним примірника даного договору є прийняттям дарунка.

11. Дарувальник зобов’язаний передати Обдаровуваному примірник даного договору в строк, встановлений в п. 1 даного договору. Після отримання примірника даного договору Обдаровуваний набуває право власності на квартиру, що є предметом даного договору.

12. У разі настання строку, встановленого п. 1 даного договору, Обдаровуваний має право вимагати від Дарувальника передання вищевказаної квартири або відшкодування її вартості.

Якщо до настання строку, встановленого п. 1 даного договору, Дарувальник або Обдарований помре, даний договір припиняється.

13. Дарувальник має право відмовитись від передання квартири у строк, вказаний в п. 1 даного договору, якщо після укладення даного договору його майновий стан істотно погіршиться.

Обдаровуваний має право у будь-який час до прийняття в дар квартири на підставі даного договору відмовитися від нього.

14. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням даного договору, несе Обдаровуваний.

15. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку укладення договорів дарування, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст Правил користування приміщеннями житлових будинків в редакції Постанови КМ України від 24.01.2006 року №45, зміст статей 203, 717-730 Цивільного кодексу України, статей 59-65, ст. 74 Сімейного кодексу України, ст. 12 Закону України “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, ст. 17 Закону України «Про охорону дитинства» та ст. 182 Цивільного кодексу України щодо державної реєстрації прав на нерухоме майно.

16. Дарувальник стверджує, що документи, які підтверджують її право власності на квартиру, та всі надані нею відомості відносно зазначеної квартири є достовірні та правдиві. В разі, коли документи чи відомості щодо вищезазначеної квартири виявляться недостовірними, неправдивими, Дарувальник зобов’язана відшкодувати заподіяні Обдаровуваному збитки та витрати у повному обсязі.

17. Ми, Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

18. Сторони підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.

19. Договір складено в двох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мартинюк О.В., другий видається Дарувальнику, який зобов’язаний передати його Обдаровуваному в строк, встановлений в п. 1 даного договору.

20. Нотаріусом роз’яснено зміст ст. 182 Цивільного кодексу України, відповідно до якої, право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. Державна реєстрація прав на нерухомість і правочинів щодо нерухомості є публічною, здійснюється відповідним органом, який зобов'язаний надавати інформацію про реєстрацію та зареєстровані права в порядку, встановленому законом.

21. Дарувальник в поданій нею заяві повідомила, що квартира, яка є предметом даного договору, придбана нею не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю. Про зміст цієї заяви нотаріусом доведено до відома Обдаровуваного.

 

ПІДПИСИ:         ПІДПИС (Микитин О.С.)   

 

ПІДПИС (Кравець В.О.)

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Я, Микитин Оксана Степанівна, заявляю, що квартира, яка є предметом даного договору, придбана мною не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

 

Підпис:ПІДПИС (Микитин О.С.)   

 

Я, Кравець Вадим Олексійович, заявляю, що мені відомо про заяву Микитин Оксани Степанівни, що квартира, яка є предметом даного договору, придбана нею не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

 

Підпис: ПІДПИС (Кравець В.О.)

 

Той факт, що Микитин Оксана Степанівна не перебуває у шлюбних відносинах встановлено по відсутності в її паспорті відміток про реєстрацію шлюбу.

 

Приватний нотаріус

Київського міського

нотаріального округу: ПІДПИС  О.В. Мартинюк

 

Використано матеріали книги Коротюк О.В.

Зразки нотаріальних документів: навч.-практ. посіб. / О.В.Коротюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных