Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ

БЕЗПРОЦЕНТНОЇ ПОЗИКИ

 

ДОГОВІР

ПОЗИКИ

Місто Київ, двадцять п’ятого серпня дві тисячі одинадцятого року.

Ми: з однієї сторони – Лаврієнко Ольга Вікторівна, проживаю в м. Києві, вул. Малиновського, буд. 11, кв. 12, реєстраційний номер облікової картки платника податків 5497628913, надалі за текстом «ПОЗИКОДАВЕЦЬ», та з другої сторони – Хоменко Степан Васильович, проживаю в м. Києві, вул. Щусєва, буд. 13, кв. 351, реєстраційний номер облікової картки платника податків 9486219573, надалі за текстом «ПОЗИЧАЛЬНИК», діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали даний договір про наступне:

1. Позикодавець передає у власність Позичальнику, а Позичальник приймає у власність від Позикодавця грошові кошти в сумі 10000 (десять тисяч) гривень 00 копійок, що є еквівалентом 1259 (одна тисяча двісті п’ятдесят дев’ять) доларів США 44 (сорок чотири) центи за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, встановленим на момент укладення даного договору, та зобов’язується повернути Позикодавцеві таку ж суму грошових коштів, а саме 10000 (десять тисяч) гривень 00 копійок, що є еквівалентом 1259 (одна тисяча двісті п’ятдесят дев’ять) доларів США 44 (сорок чотири) центи за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, встановленим на момент повернення грошових коштів, не пізніше ніж через один рік з моменту укладення даного договору, тобто до 01.05.2012 (першого травня дві тисячі дванадцятого) року.

2. Сума позики, встановлена п. 1 даного договору, отримана Позичальником від Позикодавця до моменту підписання даного договору в повному обсязі.

3. Позикодавець свідчить, що дійсно є власником грошових коштів, не має обмежень щодо свого права розпорядження грошовими коштами, грошові кошти, на момент укладення цього договору нікому іншому не подаровані, не відчужені іншим способом, права третіх осіб щодо грошових коштів відсутні, питання права власності на грошові кошти не є предметом судового розгляду, будь-які спори відносно зазначених грошових коштів відсутні, грошові кошти не внесені до статутного капіталу юридичної особи.

4. Позичальник зобов’язаний повернути Позикодавцеві суму позики, визначену в п. 1 даного договору, без сплати процентів.

5. Сума позики, встановлена в п. 1 даного договору, може бути повернута Позичальником Позикодавцеві достроково.

6. Позика вважається повернутою в момент зарахування грошової суми, зазначеної в п. 1 даного договору, на банківський рахунок Позикодавця №3259876425 в Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» в м. Києві, МФО 111117, код платника податків згідно з єдиним державним реєстром підприємств та організацій України 11111111, або готівкою в м. Києві.

7. Позичальник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов’язання за даним договором.

8. У разі прострочення виконання зобов’язання Позичальником за даним договором, Позичальник зобов’язаний сплатити Позикодавцю суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми.

9. У випадку невиконання Позичальником зобов’язання за даним договором, даний договір може бути поданий Позикодавцем до стягнення. Звернення стягнення за даним договором здійснюється у безспірному  порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса або в судовому порядку.

10. У випадку повернення суми позики, визначеної в п. 1 даного договору, Позичальником готівкою, Позикодавець зобов’язаний видати Позичальнику розписку про одержання суми позики в повному обсязі або частково. Після повного виконання зобов’язання Позичальником за даним договором Позикодавець зобов’язується також передати Позичальнику примірник даного договору.

У разі неможливості повернення примірника даного договору Позикодавець повинен вказати про це в розписці.

11. У разі виконання зобов’язання шляхом зарахування суми позики на банківський рахунок Позикодавця, вказаний в п. 6 даного договору, Позикодавець зобов’язаний повернути Позичальнику примірник даного договору після зарахування суми позики на зазначений рахунок в повному обсязі. На примірнику даного договору Позикодавець повинен проставити відмітку про повне виконання зобов’язань Позичальником за даним договором і скріпити її своїм підписом.

У разі неможливості передати Позичальнику примірник даного договору Позикодавець зобов’язаний видати Позичальнику розписку про повне виконання Позичальником зобов’язань за даним договором із вказанням про неможливість повернення примірника даного договору.

12. У разі відмови Позикодавця повернути примірник даного договору або видати розписку Позичальник має право затримати виконання зобов’язання.

13. Нотаріусом роз’яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку укладення договорів позики, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст статей 203, 545, 625, 1046-1053 Цивільного кодексу України, статей 59-65, 74 Сімейного кодексу України.

14. Договір складено в двох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мартинюк О.В., другий видається Позикодавцю, який зобов’язується передати його Позичальнику після повного виконання Позичальником зобов’язань за даним договором згідно з умовами п. 1, п. 10, п. 11 даного договору.

15. Ми, Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

16. Сторони підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.

17. Позикодавець в поданій заяві повідомила, що гроші, які надаються в позику, набуті нею не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю. Позичальник в поданій ним заяві повідомив, що на момент укладення даного договору, не перебуває у шлюбі та у фактичних шлюбних відносинах. Про зміст цих заяв нотаріусом доведено до відома Сторін.

 

ПІДПИСИ: ПІДПИС (Лаврієнко О.В.)

   

ПІДПИС (Хоменко С.В.)

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Я, Лаврієнко Ольга Вікторівна, заявляю, що гроші, які надаються в позику, набуті мною не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

 

Підпис: ПІДПИС (Лаврієнко О.В.)

 

Я, Хоменко Степан Васильович, заявляю, що мені відомо про заяву Лаврієнко Ольги Вікторівни, що гроші, які надаються в позику, набуті нею не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

 

Підпис: ПІДПИС (Хоменко С.В.)

 

Я, Хоменко Степан Васильович, заявляю, що на момент укладання даного договору, не перебуваю у шлюбі та фактичних шлюбних відносинах.

 

Підпис: ПІДПИС (Хоменко С.В.)

 

Я, Лаврієнко Ольга Вікторівна, заявляю, що мені відомо про заяву Хоменка Степана Васильовича, що він на момент укладення даного договору не перебуває в шлюбі та фактичних шлюбних відносинах.

 

Підпис: ПІДПИС (Лаврієнко О.В.)

 

                Той факт, що Лаврієнко Ольга Вікторівна не перебуває у шлюбних відносинах, встановлено по відсутності в її паспорті відміток про реєстрацію шлюбу.

 

Той факт, що Хоменко Степан Васильович не перебуває у шлюбних відносинах, встановлено по відсутності в його паспорті відміток про реєстрацію шлюбу.

 

Приватний нотаріус

Київського міського

нотаріального округу: ПІДПИС О.В. Мартинюк

 

Використано матеріали книги Коротюк О.В.

Зразки нотаріальних документів: навч.-практ. посіб. / О.В.Коротюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных