Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

ЗРАЗОК АВТОРСЬКОГО ДОГОВОРУ

 

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР

Місто Київ, п’ятого січня дві тисячі шостого року.

Ми: Міхалков Володимир Іванович, проживаю в м. Києві, вул. Народна, буд. 8, кв. 7, реєстраційний номер облікової картки платника податків 4521872382, надалі за текстом – «СТОРОНА – 1», з однієї сторони, та Бура Олеся Миколаївна, проживаю в м. Києві, вул. Студентська, буд. 5, кв. 4, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2365478945, надалі за текстом – «СТОРОНА – 2», з іншої сторони, а разом надалі за текстом - «СТОРОНИ», діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали даний договір про наступне:

1. Сторона – 1, яка є автором літературного письмового твору  "ТВІР", надалі за текстом – Твір, передала Стороні – 2, а Сторона – 2 прийняла від Сторони – 1, всі належні Стороні-1 майнові права на Твір, зокрема:

1) виключне право на використання Твору;

2) виключне право дозволяти використання Твору;

3) право перешкоджати неправомірному використанню Твору, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права автора твору, встановлені законом.

Виключне право на використання Твору включає в себе право використовувати Твір у будь – якій формі і будь – яким способом.

Виключне право на дозвіл чи заборону використання Твору іншими особами включає в себе право дозволяти або забороняти:

1) відтворення Твору;

2 ) будь – яке повторне оприлюднення Твору, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення;

3) переклади Твору;

4) переробки, адаптації, та інші подібні зміни Твору;

5) включення Твору як складової частини до збірників, антологій, енциклопедій тощо;

6) розповсюдження Твору шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників Твору;

7) подання Твору до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до Твору з будь – якого місця і у будь – який час за їх власним вибором;

8) імпорт примірників Твору.

2. Даний договір не передбачає обмежень Сторони – 2 щодо території використання переданих їй за договором майнових авторських прав: даний договір діє на Україні та за її межами.

3. Сторона – 2 має право самостійно вирішувати питання щодо обсягу відтворення Твору.

4. За домовленістю Сторін строк дії договору складає п’ятдесят років з моменту його нотаріального посвідчення.

5. Сторона – 1 заявляє та гарантує, що:

- вона дійсно є автором Твору і єдиним власником майнових прав на Твір;

- вона не має жодних обмежень щодо розпорядження майновими правами, на момент укладення даного договору майнові права на Твір не передані іншим особам, питання авторства та належності їй майнових прав на Твір не є предметом судового розгляду, будь – які права третіх осіб щодо майнових прав на Твір відсутні;

- Твір не порушує будь – яким чином авторських прав третіх осіб і не містить у собі жодних запозичень та/або інших елементів, що можуть розглядатися як порушення прав третіх осіб.

Сторона – 1 також заявляє, що укладення нею даного договору жодним чином не погіршує її становище автора.

Сторона – 2 заявляє та гарантує, що:

- використання отриманих нею за даним договором майнових прав буде здійснюватись у відповідності з чинним законодавством, без завдання шкоди особистим (немайновим) правам Сторони - 1;

- зобовязується забороняти неправомірне використання Твору третіми особами, вчиняючи для цього всі дозволені чинним законодавством юридичні дії.

6. Сторона – 1 передала Стороні - 2 оригінал літературного письмового Твору «ТВІР» при підписанні даного договору.

При цьому Сторона - 1 підтверджує та гарантує, що переданий примірник Твору є єдиним оригінальним його примірником, що виготовлений правомірно.

7. Укладення даного договору жодним чином не стосується і не порушує особистих (немайнових) прав автора.

8. Сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов’язання за даним договором, зобов’язана відшкодувати іншій Стороні всі збитки, в тому числі упущену вигоду.

9. Спори щодо відповідальності за невиконання умов даного договору вирішуються у суді.

10. Сторона – 2 сплачує Стороні – 1 авторську винагороду в розмірі 100 (сто) гривень 00 копійок, що сплачується єдиноразовим платежем до підписання даного договору. Факт проведення розрахунків підтверджується розпискою Сторони – 1 про отримання грошових коштів.

11. У випадку виникнення суперечок (спорів) з питань, що є предметом даного договору чи у зв’язку з ним, Сторони сприятимуть їх вирішенню шляхом переговорів.

12. У випадку неможливості вирішення суперечливих питань (спорів) шляхом переговорів, Сторони будуть звертатися до суду згідно з чинним законодавством України.

13. Сторони зобов’язуються дотримуватися конфіденційності щодо будь – якої інформації відносно Твору, майнових прав та умов даного договору і будуть вживати всіх можливих заходів для запобігання розголошенню цієї інформації та недопущення будь – яких порушень майнових і особистих (немайнових) прав кожної Сторони за даним договором.

14. Даний договір набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення.

15. Договір складено в трьох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Городницького І.М., а інші видаються Сторонам.

16. Нотаріусом роз’яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку укладення авторських договорів, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст статей 203, 418-432, 433-448 Цивільного кодексу України, статей 14, 15, 31-34 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

17. Ми, Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь – якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

18. Сторони підтверджують, про що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.

 

ПІДПИСИ:  ПІДПИС (Міхалков В.І.)

 

                     ПІДПИС (Бура О.М.)

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Використано матеріали книги Коротюк О.В.

Зразки нотаріальних документів: навч.-практ. посіб. / О.В.Коротюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных