Нотариус Киев круглосуточно, нотариус без выходных, нотариус Оболонь. Все виды нотариальных услуг по самым низким ценам - нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Гарантия высокого качества предоставляемых нотариальных услуг
Погода в Україні
Графік роботи: Пн-Сб: з 9-00 до 18-00, в інший час - за домовленістю

Eлектронна пошта нотаріуса: notarius@korotyuk.com                     Завітайте до нас на:

                                      ЗРАЗОК ДОВІРЕНОСТІ

                З ОДНОЧАСНИМ ПЕРЕКЛАДОМ НОТАРІУСА

 

Д О В І Р Е Н І С Т Ь

 

Місто  Київ, двадцять восьмого січня дві тисячі одинадцятого року.

Я, Марчула Микола Павлович, проживаю в м. Києві, вул. Тимошенка, буд. 25, кв. 55, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1111111112, діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, ознайомлений  з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів, уповноважую

Карпова Бориса Михайловича, що проживає в м. Києві, пр-т Оболонський, буд. 1, кв. 25,

ПРЕДСТАВЛЯТИ МОЇ ІНТЕРЕСИ в усіх установах, підприємствах, організаціях, товариствах незалежно від підпорядкованості та форми власності, перед усіма фізичними та юридичними особами, в тому числі в органах нотаріату, ЯК УЧАСНИКА (ЗАСНОВНИКА) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТОВАРИСТВО-5”, надалі – Товариство, з усіма правами та обов‘язками, наданими мені установчими документами та чинним законодавством.

Для чого уповноваженому представнику надається  право: підписувати та подавати від мого імені заяви у відповідні установи та організації, в тому числі заяви про належність майна на праві особистої приватної власності, заяву про вихід зі складу учасників (засновників) тощо;

- подавати та отримувати необхідні довідки та документи, розписуватися за мене, укладати всі дозволені чинним законодавством договори, правочини, отримувати грошові кошти чи майнові цінності за укладеними договорами, правочинами, вносити зміни та доповнення, розривати укладені договори, правочини,

- приймати участь у загальних зборах учасників (засновників) з правом голосування по всім питанням порядку денного;

- розпоряджатися за розсудом представника часткою в статутному капіталі Товариства, виходити з Товариства;

- вести справи в судових органах усіх інстанцій, з питання захисту моїх прав та інтересів, з правом вчинення усіх процесуальних дій, наданих мені чинним законодавством;

- проводити платежі, а також виконувати всі необхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності.

Нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 Цивільного кодексу України, ст. 44 Цивільного процесуального кодексу України.

Довіреність видана без права передоручення, з правом виїзду за кордон, строком на п’ять років і дійсна до двадцять восьмого січня дві тисячі шістнадцятого року.

Довіритель свідчить, що дана довіреність видається ним відповідно до його вільного волевиявлення, що відповідає його внутрішній волі, без будь – якого застосування фізичного чи психічного тиску і не носить характеру фіктивного або удаваного правочину.

 

ПІДПИС: ПІДПИС (Марчула М.П.)

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь

 

Город Киев, двадцать восьмого января две тысячи одиннадцатого года.

Я, Марчула Николай Павлович, проживаю в г. Киеве, ул. Тимошенко,
д. 25, кв. 55, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика 1111111112, действуя добровольно и находясь при здр
авом уме и ясной памяти, понимая значение своих действий, ознакомлен с требованиями действующего законодательства относительно недействительности сделок, уполномочиваю

Карпова Бориса Михайловича, проживающего в г. Киеве, пр-т Оболонский, д. 1, кв. 25,

ПРЕДСТАВЛЯТЬ МОИ ИНТЕРЕСЫ во всех учреждениях, предприятиях, организациях, обществах независимо от подчиненности и формы собственности, перед всеми физическими и юридическими лицами, в том числе в органах нотариата, КАК УЧРЕДИТЕЛЯ (ОСНОВАТЕЛЯ) ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ “ТОВАРИСТВО-5”, в дальнейшем – Общество, со всеми правами и обязанностями, предоставленными мне учредительными документами и действующим законодательством.

Для чего уполномоченному представителю предоставляется право: подписывать и подавать от моего имени заявления в соответствующие учреждения и организации, в том числе заявления о принадлежности имущества на праве личной частной собственности, заявление о выходе из состава учредителей (основателей) и тому подобное;

- подавать и получать необходимые справки и документы, расписываться за меня, заключать все разрешенные действующим законодательством договоры, сделки, получать денежные средства или имущественные ценности по заключенным договорам, сделкам, вносить изменения и дополнения, расторгать заключенные договоры, сделки;

- принимать участие в общих собраниях учредителей (основателей) с правом голосования по всем вопросам повестки дня;

- распоряжаться по усмотрению представителя долей в уставном капитале Общества, выходить из Общества;

- вести дела в судебных органах всех инстанций, по вопросу защиты моих прав и интересов, с правом совершения всех процессуальных действий, предоставленных мне действующим законодательством;

- проводить платежи, а также выполнять все необходимые действия, связанные с выполнением данной доверенности.

Нотариусом разъяснено содержание статей 237 – 241, 247-250 Гражданского кодекса Украины, ст. 44 Гражданского процессуального кодекса Украины.

Доверенность выдана без права передоверия, с правом выезда за границу, сроком на пять лет  и действительна по двадцать восьмое января две тысячи шестнадцатого года.

Доверитель свидетельствует, что данная доверенность выдается им в соответствии с его свободным волеизъявлением, которое отвечает его внутренней воле, без какого - либо применения физического или психического давления и не носит характер фиктивной или мнимой сделки.

 

ПОДПИСЬ: ПОДПИСЬ (Марчула Н.П.)

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Використано матеріали книги Коротюк О.В.

Зразки нотаріальних документів: навч.-практ. посіб. / О.В.Коротюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011.


Коротюк Оксана Викторовна - Нотариус Киев круглосуточно, нотариус Киев без выходных